Inför saltfria gator och vägar i Ale | Sverigedemokraterna i Ale

Inför saltfria gator och vägar i Ale

image

Saltfria gator och vägar i Ale – ett sunt bidrag till både miljö, djurliv och trafiksäkerhet.

Motion om att Ale Kommun utreder möjligheten att införa saltfria gator och vägar.
I den av kommunfullmäktige beslutade verksamhetsplanen för 2015 framgår tydligt att den ekologiska dimensionen behöver ges ökad uppmärksamhet. Kommunen har också beslutat om ambitiösa mål i den strategiska energi- och klimatplanen. Det bör därför ligga i kommunens intresse att identifiera och minimera miljöpåverkan på fler håll. Vi uppmärksammar därför genom denna motion ytterligare ett område som gör det möjligt att kraftigt minimera miljöpåverkan i vår direkta närmiljö.

Under 2014 har Ale kommun köpt in ca 77 ton vägsalt. Saltet rinner ut i dagvattnet, i brunnar och i grundvattnet. Denna miljöförstöring sker år efter år utan någon direkt eftertanke. Grundvattnet i vägens direkta närområde. Ett av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat om ”Grundvatten av god kvalitet” mäts genom flera indikatorer däribland vägsaltanvändningen. Salt är den vägförorening som påverkar grundvattnet tydligast enligt naturvårdsverket. Växtligheten i vägens direkta område påverkas även den negativt. Antiklumpmedlet ferrocyanid som finns i vägsaltet är farligt för människor och djur. Salt lockar dessutom upp vilt på vägarna och ökar således olycksrisken för kollision med djur.

Listan på de negativa effekterna av vägsaltet kan göras lång. Vägsaltet orsakar kostsamma rostangrepp på fordon och saltbeläggning påverkar bromsar och skadar elektronik med kostsamma reparationskostnader som följd. Bilarna tvättas med rena saltlaken i våra biltvättar och miljöfarliga kemikalier krävs för att göra bilarna rena. Våta vägar slits cirka 5 gånger snabbare än torra då saltet löser upp bindemedlet i asfalten och betong och armering i broar förstörs för stora summor varje år.

Saltning vid snöfall orsakar farlig snösörja och förlorat väggrepp, saltet binder också fukt och gör att vägarna inte torkar upp. Fryspunkten förskjuts och överraskande halka kan uppstå utan förvarning. Våta vägbanor förtar effekten av strålkastarljuset dessutom ökar olycksrisken då smutsstänk gör att sikten försämras varvid stora mängder spolarvätska måste användas för att hålla vindruta och strålkastare någorlunda rena, återigen användning av miljöförstörande kemikalier.
Idag finns det ett antal kommuner i Sverige som har saltfria vägar och gator. Närmast vår kommun är det bland annat Kungsbacka, Falkenberg och Borås som infört saltfria vägar. Vid samtal med Kungsbacka kommun framkommer det att kostnaderna för vägunderhållet vintertid har minskat med hjälp av effektivare spridare och upphörandet av vägsaltningen. Flera rapporter påvisar också att trafikolyckorna i områden där vägsalt inte används är oförändrade eller till och med har minskat.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:
– utreda möjligheten att införa saltfria gator och vägar i Ale Kommun på de vägar som ligger inom kommunens ansvarsområde.

För Sverigedemokraterna i Ale
Robert Jansson​​Lennie Kjellmn