Inriktningsdokument från SD i Ale 2017 | Sverigedemokraterna i Ale

Inriktningsdokument från SD i Ale 2017

Här presenterar vi vårt inriktningsdokument 2017

En skola med trygghet i fokus
För att uppnå maximal trygghet för eleverna krävs nolltolerans mot kränkningar i skolorna. Fler vuxna med större befogenheter skulle bidra till att enklare kunna förebygga och öka medvetenheten runt kränkning och dess effekter. För att öka tryggheten och möjligheten till studiero så bör även särskilda jourenheter inrättas för elever i behov av extra stöd. För att främja en god miljö i klassrummen så skall kommunen sträva efter att minska användandet av mobiltelefoner under lektionstid. Ett måste för att öka elevernas trygghet är mindre klasser. Ingen klass bör innehålla fler än 25 elever för att säkerställa att varje elev blir sedd.
Läxhjälpen ska bli mer individualiserad och utökad så att alla elever kan få den hjälp de behöver utifrån deras förutsättningar. Vid sidan av detta så ska skolan även sätta tydliga ramar och krav kring vad som förväntas så eleverna får en tydlig struktur i sitt studerande. En del av detta är att lägga ett större fokus på återkoppling så att varje elev ges en tydlig insyn i sina förmågor, styrkor och vad eleven behöver lägga ytterligare fokus på.
För att motverka tendenser av rotlöshet bland eleverna så bör aktiviteter prioriteras som ökar förståelsen för svensk kultur och svensk historia. Elever med ickesvensk bakgrund ska med detta få en bredare förståelse för samhället de blivit en del av och känna sig inkluderade. Alla barn och unga oavsett bakgrund ska behandlas lika och ges samma förutsättningar, av den anledningen är det av stor vikt att modersmålsstödet i förskolan avskaffas. Svenska ska alltid vara samtalsspråk under lektionstid förutom lektioner där man studerar andra språk än Svenska. Maten som serveras ska vara näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad. För att främja elevernas hälsa ska idrott och fysiska aktiviteter utökas och få ett mer kreativt innehåll så att allt fler elever kan uppleva motion och att röra på sig som något roligt och givande.
• Skolklasser ska som målvärde innehålla 25 elever.
• Jourenheter för elever i behov av extra stöd skall inrättas.
• Se över skolans samverkan med BUP och sociala myndigheter.
• Garantera en effektiv och individualiserad läxhjälp efter behov.
• Modersmålsstödet i kommunens förskolor skall avskaffas.
• Näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad skolmat ska serveras.
• Främja fysisk hälsa med fler varierande aktiviteter.

En stimulerande fritid
Vi eftersträvar en levande och stimulerande fritid för våra invånare. Ett strukturarbete med sektor samhällsbyggnad ska genomföras på älv-sidan i Älvängen och Nödinge. Syftet ska vara att tillgängliggöra älven, skapa mötesplatser för nöje och rekreation. Vi vill fortsätta tillgodose invånarnas behov av att kunna simma genom att antingen renovera Skepplanda simhall alternativt bygga en ny simhall. Kommunen ska särskilt prioritera folkhälsan och därför ska fler näridrottsplatser byggas med en större bredd för fler där till exempel utegym ska ingå. Befintliga motionsslingor ska hålla en hög och god standard och där trygghetsaspekten ska ses över. Cykelleder och gångbanor mellan skolor och bostadsområden ska särskilt prioriteras. Satsningen på säkra ridvägar och Jennylundsområdet ska fortgå.
 Fritidsaktiviteter för alla som efterfrågas utifrån individens eget intresse skall erbjudas.
 Främja kommunens verksamhet inom kulturskolan med olika projekt.
 Planera för att antingen renovera befintlig simhall eller bygga en ny simhall.
 Satsningen på säkra ridvägar och Jennylundsområdet ska fortgå.

Sund tillväxt
Näringslivet är motorn i tillväxten och där småföretagarna står för en betydande del. Extra fokus ska ligga på att ge stöd och underlätta för de småföretagare som bor och verkar i kommunen. Samma villkor ska gälla i hela kommunen. Det är därför av största vikt att kommunikationen och servicen på landsbygden fortsätter att utvecklas med bland annat fortsatta bredbandssatsningar och en god kollektivtrafik.
Näringslivsklimatet ska fortsätta att förbättras i samråd med näringslivet. Kommunen ska fortsätta arbeta med effektiviteten genom detaljplaneprocessen. Vi ska erbjuda verksamhetsmark med goda kommunikationsmöjligheter, mark i olika stadier ska finnas att tillgå för intressenter. Fokus ska ligga på att marknadsföra Tudor-området för att få dit fler företagsetableringar. Ett strukturarbete ska genomföras i Älvängen och Nödinge på älv-sidan för att göra älven mer tillgänglig och attraktiv som besöksmål.
Kommunen ska fortsätta att växa men i en hanterbar takt med en befolkningstillväxt på 1%. Detaljplaneringen ska anpassas till en sund tillväxt. Ledordet i all detaljplanering ska genomsyras av småskalighet och närhet. En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation i våra tätorter. Samtidigt ska styckebyggnation i naturnära lägen medges utifrån efterfrågan.
 Kommunen ska ha en sund befolkningstillväxt på 1%.
 Fokus ska ligga på att stödja småföretagare.
 Kommunen ska stödja fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
 Ett fortsatt arbete med en effektivare detaljplaneprocess.
 Småskalighet och närhet ska genomsyra detaljplaneringen i kommunen
 Kommunen ska i större utsträckning säkerställa en jämnare fördelning mellan olika boendeformer.

Sysselsättning för alla
En första fot in på arbetsmarknaden är ett viktigt steg i livet för våra ungdomar därför ska feriearbeten till alla ungdomar permanentas som verksamhet. Vi ska arbeta hårdare med att få ned antalet arbetslösa ungdomar. Kommunen ska satsa på ett arbetsmarknadsprojekt likt Vallentuna kommun ”På väg” där alla ungdomar ska ha en plan för antingen fortsatta studier eller en väg till ett arbete. Bristyrken ska särskilt prioriteras när det kommer till olika utbildningsinsatser. Kommunen ska erbjuda praktikplatser inom alla sektorer.
Kommunens invånare behöver ständigt utbildas mot arbetsmarknadens nya krav. Det är viktigt att möjligheter finns att läsa upp sina betyg samt att yrkesutbildning ges i de yrken där det råder brist på arbetskraft. Mot bakgrund av detta så skall kommunens komvuxverksamhet ges tillräckliga resurser för att kunna erbjuda ett varierat utbud av yrkesutbildningar och kurser i former som kan passa för en flexibel vardag.
 Feriearbeten till alla ungdomar ska göras till en permanent verksamhet.
 Projekt för att pressa ned ungdomsarbetslösheten likt Vallentuna kommun.
 Praktikplatser ska erbjudas inom alla sektorer i kommunen.
 Alla invånare skall ha möjligheten att läsa en yrkesutbildning eller läsa upp sina betyg.

En tillgänglig kommun för alla
Grunden i välfärdssamhället är att bidra under sin starkaste tid i livet för att senare kunna få hjälp om så behövs. Äldre i kommunen som vill och kan bidra skall få möjlighet att göra detta så även i den kommunala verksamheten.
I Ale kommun ska du kunna åldras med värdighet. Våra äldre ska medges en större valfrihet än idag när det gäller till exempel boendeform, social samvaro och rehabilitering. Kvarboendeprincipen ska inte vara ett kvarboendetvång. Fler mötesplatser inom kommunens regi ska erbjudas där äldre kan träffas och till exempel avnjuta en gemensam lunch.
Ett nytt grepp ska tas för att komma tillrätta med bristen på korttidsboendeplatser. Antalet externt köpta platser ska skyndsamt elimineras. Nya mätvärden ska sättas upp för antalet dagar som kommunen inte kunnat erbjuda omsorg efter avslutad vård på sjukhus. Ett mått och mål ska sättas på hur många vårdpersonal som besöker den enskilde i hemmet för att öka kontinuitet och trygghet. Ett trygghetsfokus för äldre ska inrättas som bland annat innebär krav på att all nyanställd personal pratar god svenska och uppvisar utdrag ur belastningsregistret.
En god folkhälsa gynnar både den enskilde och samhället i stort och skall därför främjas. Dåliga vanor såsom tobaksvanor, dåliga kostvanor skapas ofta under tonåren. Fokus ska därför läggas på rökavvänjning och kostråd till alla invånare.
• Äldre som vill bidra ska få möjlighet till detta i den kommunala verksamheten.
• Kommunen ska erbjuda fler platser på korttidsboende eller ett s.k. Trygghetshotell. Kommunen ska driva på för att fler trygghetsboenden byggs i Ale.
• All nyanställd omsorgspersonal skall prata god svenska samt uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
• Biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende ska slopas helt efter 85 års ålder.
• De äldres mat ska vara nylagad, närproducerad, välsmakande och näringsrik.
• Kommunen ska aktivt arbeta för att minska rökningen i kommunen.
• Antalet omsorgspersonal som besöker äldre ska hållas till ett minimum.

En trygg kommun
Den upplevda tryggheten i kommunen har fått ett alltför sargat rykte. Tryggheten kring pendelstationerna ska skyndsamt stärkas upp med alla till buds stående medel. Trygghetsarbete ska få ett stort fokus där vi vågar pröva nya metoder och verktyg för att öka den upplevda tryggheten. En ökad närvaro av vuxna och engagerade i våra samhällen är en nyckel till framgång i trygghetsarbetet. All nybyggnation och planering av samhället ska planeras med ett trygghetsperspektiv. Väl avvägd placering av grönska och rätt belysning ökar den upplevda tryggheten.
Kommunen ska säkerställa sin nyckelkompetens i det drogförebyggande arbetet. Vakna-fonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter att vara delaktiga i det preventiva trygghetsarbetet. Kameraövervakning ska prövas på utsatta ställen. Krav ska ställas på ansvarig polismyndighet ifråga om närvaron i kommunen.
 Särskild nyckelkompetens ska rekryteras inom drogförebyggande arbete.
 Ett trygghetsperspektiv ska beaktas vid all byggnation och samhällsplanering.
 Se över möjligheterna till kameraövervakning på utsatta ställen.
 Vakna-fonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter.

Delaktiga invånare och friska medarbetare
Det fokuseras mycket på hur politiker och tjänstemän ska kommunicera och vad som ska kommuniceras. Vi vill hellre fokusera på att bygga upp en genuin vilja att lyssna på vad folket faktiskt har att säga. Vi vill skapa en modern e-plattform där kommunens innevånare ska kunna lämna in förslag och synpunkter på likt ”Malmöinitiativet”.
Kommunen ska fortsätta att försöka få ned antalet ofrivilligt deltidsanställda, rätten till heltid ska erbjudas alla. Att kroppen slits systematiskt under långvarigt arbete är ingen nyhet, därför ska kommunen satsa på förebyggande friskvård där både kropp och själ tas om hand. I längden minskar detta både förslitningsskador och därmed också långtidssjukskrivningar samt dyr och smärtsam rehabilitering. Kommunen ska under nästa år genomföra en grundorsaksanalys till ökande långtidssjukskrivningar.
 En ny modern möjlighet ska lanseras för att kunna lämna in synpunkter och förslag.
 Alla ska ha rätt till heltid i offentlig sektor.
 Kommunen ska sträva mot att kunna tillgodose behovet av förebyggande friskvård.
 Genomföra en grundorsaksanalys till långtidssjukskrivningar.

Kommunekonomi
 Skattesatsen ska vara oförändrad.
 Kommunen ska budgetera för ett resultat på 10 miljoner kronor.