Interpellation angående kommunens organisering av korttidsvård | Sverigedemokraterna i Ale

Interpellation angående kommunens organisering av korttidsvård

 Ställd till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Monica Samuelsson

I november 2013 beslutade omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att lägga ned den dåvarande korttidsenheten på Vikadamm. Korttidsboendeplatserna är sedan dess fördelade över samtliga av kommunens särskilda boenden. I den granskningsrapport som berör vårdplanering för äldre som delgavs ifrån kommunrevisionen i januari framgår att kommunen ibland tvingas köpa externa korttidsboendeplatser. Med anledning av den rapporten ville vi veta mer vad som försiggår. Vid en dykning i frågan framkommer att man ganska systematiskt både nyttjat ett privat bolag i Rävlanda men även haft vårdtagare som fått ligga kvar på regionens sjukhus som en backup.

Om inte kommunen ordnar med vård efter upprättad vårdplan har kommunen ett betalningsansvar för färdigvårdade patienter efter en angiven tid. Kommunen har under 2014 tvingats betala regionen för 184 dygn vilket har kostat kommunen ca 700.000kr

Under 2014 har kommunen tvingats köpa in platser av det privata bolaget Casparssons vårdhem i Rävlanda. Från och med maj månad har kommunen köpt en plats per dygn, totalt 242 dygn under 2014. Att vårdas utanför kommunen och långt ifrån hemorten förändrar totalt vardagen för den som har sitt hem i kommunen sedan länge. Att det dessutom för de anhöriga blir väldigt långt att åka är kanske det en ännu större inskränkning i den enskildes vardag. Troligen innebär den största omställningen för de anhöriga då de tvingas att göra om sitt ”besök efter jobbet” till en halvdagsutflykt. Under en tid kan det innebära social isolering för den enskilde.

  • Vad kostar de externa platserna jämfört med egna boendeplatser?
  • Vad planerar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att vidta för åtgärder för att undvika att köpa in platser utanför kommunen?
  • Vad planerar omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att vidta för åtgärder för att snabbare ordna med vård efter behov och samtidigt minska antalet betalda vårddygn till regionen?
  • Vilken verksamhet planeras i Vikadamms byggnader utöver de boendeplatser som finns där idag?

 

För Sverigedemokraterna i Ale

Robert Jansson(SD)