Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten! | Sverigedemokraterna i Ale

Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten!

Dom_förvaltningsrätten

Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten!

I vintras skrev vi om att det socialdemokratiska kommunalrådet Paula Örn beslutat att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”, ansökan var från början på 720.000kr. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

 

Då detta beslut togs av kommunalrådet självt valde vi att överklaga beslutet eftersom vi ansåg att beslutet skulle ha fattats av hela kommunstyrelsen närvarande och så att ärendet fått sin demokratiska prövning.

I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser inte att ärendet är särskilt brådskande och skulle istället ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan samt en politisk transparens.

 

Vi åberopade ett antal hinder för beslut och begärde inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp. Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten att inhibera detta beslut och därmed stoppades beslutet tillsvidare.

 

Förvaltningsrätten fattade sitt beslut 2018-04-27 och där beslutades inte helt oväntat att det överklagade beslutet skall upphävas.

Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut:

Förvaltningsrätten har i målet kommit fram till att det överklagade beslutet ska upphävas eftersom det av utredningen inte har framkommit varför det i målet aktuella ärendet varit så brådskande att det oundgängligen måste avgöras innan kommunstyrelsens nästa sammanträde och att kommunstyrelsens ordförande därför har överskridit sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet.

Nu står det klart att Paula Örn missbrukat makten, överskridit sina befogenheter samt brutit mot kommunallagen ackompanjerat av oppositionsråd Mikael Berglund. Detta är mycket alvarligt. Vi vill se en offentlig ursäkt till Aleborna ifrån Paula för att hon brutit mot kommunallagen. Ett kommunalråd borde veta bättre!

Som summering skriver förvaltningsrätten i domen följande:

Kommunen kan därmed inte anses ha fullgjort sin bevisbörda att lämna en godtagbar förklaring till varför det i målet aktuella ärendet varit av så brådskande art att det oundgängligen måste avgöras innan kommunstyrelsens nästa sammanträde. Förvaltningsrätten bedömer därmed att kommunstyrelsens ordförande har överskridit sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet. Det överklagade beslutet ska då upphävas.

 

Robert Jansson
Gruppledare SD Ale