Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut | Sverigedemokraterna i Ale

Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Ale

Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Ale Paula Örn beslutade den 29 december att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

Vi Sverigedemokrater menar på att detta är ett missbruk av makten. I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser att ärendet inte är särskilt brådskande och skulle ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan. Vi har med anledning av det åberopat ett antal hinder för beslut och begärt inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp.

 

De hinder som vi åberopat för beslut är följande:

– Ärendet är inte ett brådskande ärende då det inte påvisats varför det föreligger behov av att fatta beslut genom delegation.

– Det har inte påvisats vilka konsekvenserna blir om beslutet fått vänta till den 16 januari när nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen ägde rum.

– Det har heller inte påvisats vilka hinder som fanns för att bereda ärendet inför kommunstyrelsens möte den 5 december mer än att kommunen inte prioriterat att bereda(vilket isåfall borde gjorts).

– Ärendet har blivit liggande 1 månad från det att ansökan kom in.

– Det har heller inte påvisats vilka försök som gjorts för att kalla till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen exempelvis i samband med kommunfullmäktiges möte den 18 december(vilket är brukligt om något ärende inte hunnits med att beredas i tid).

 

Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten(dock endast preliminärt) att inhibera detta beslut och därmed ska det inte verkställas. Även om detta verkställts i sak ser vi behovet av att beslutet ska tas om där påverkansmöjlighet finns genom kommunstyrelsen. Vi kommer under nästa vecka försöka få reda på om utbetalningen ägt rum eller ej.

 

Sverigedemokraterna Ale