Motion om bättre beredskap | Sverigedemokraterna i Ale

Motion om bättre beredskap

En ännu bättre beredskap!

image

Man kan aldrig vara nog förberedd tycker vi och önskar därför att Ale Kommun tecknar avtal med FRG-Frivilliga resursgruppen som då finns att tillgå som en extra resurs i händelse av en katastrof eller händelse där kommunens egna resurser inte räcker till. Flertalet kranskommuner har redan avtal med FRG så varför inte Ale ?

Motionen i sin helhet:

Motion om att Ale Kommun ingår avtal med Civilförsvarsförbundet avseende Frivilliga Resursgrupper
En katastrof går aldrig att förutse och man kan aldrig ha nog med beredskap för att vid en oförutsedd händelse kunna säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Vi har i vår kommun under sommaren sett flera exempel på problem i vattenförsörjningen. Händelser som potentiellt skulle kunna ha påverkat våra invånare än mer. Vid den typen av händelser krävs att kommunen har möjlighet att kalla in utbildade personer. Vid allvarliga händelser och störningar i samhället behöver arbetet med krisberedskap präglas av samarbete mellan såväl myndigheter, kommuner och landsting, som privata företag, frivilligorganisationer och enskilda individer för att möjliggöra samordnade insatser vid kriser.
För kriser och akuta tillfällen har kommunen till sitt förfogande den egna personalen inom olika områden, räddningstjänsten och andra myndigheter samt i vissa fall civilsamhället i form av hemvärnet. Utöver detta finns idag möjlighet för alla kommuner och landsting att teckna avtal med civilförsvarsförbundet som sammansluter personer i frivilliga resursgrupper. En frivillig resursgrupp (FRG) består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

FRG kan kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt som exempelvis en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blivit förorenat eller ett långvarigt elavbrott. FRG kan exempelvis hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. För att finansiera avtalet med Civilförsvarsförbundet kan kommunen ansöka om anslag för krisberedskap ifrån MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen belastas således inte ekonomiskt vid ingående av avtal med Civilförsvarsförbundet utan endast vid nyttjandet av resurserna i händelse av behov.
Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:
– Teckna avtal med Civilförsvarsförbundet Bohus avseende Frivilliga resursgrupper