Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola | Sverigedemokraterna i Ale

Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola

Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola

Vi ser inte det vara ansvarsfullt att bygga om Ale kulturrum till en högstadieskola. Slutresultatet kommer inte bli fullgott så som det skulle blivit vid en nybyggnation. Vi kommer fortfarande att få problem med att obehöriga personer kommer in i skolan detta med tanke på ett högt samnyttjande med kultur och fritid. Vi ser inte hur det skulle gå att säkerställa mer avskildhet för skolan nu när lokalerna ska samnyttjas mer. Det är inget som belysts alls i utredningsunderlaget.

Vi ser också stora bekymmer med ansvarsbiten gällande gemensamma ytor. Frågor som när slutar skolans ansvar och när börjar kultur- och fritids ansvar dyker upp. Något som ser helt olika ut från dag till dag. Denna diskussion kommer ständigt att finnas där. Vi anser att det bästa vore att bygga en ny skola i centrala Nödinge, låt Ale kulturrum bli just ett kulturhus kombinerat med ett kommunhus. Vi skulle då bespara elever och lärare från att arbeta i en byggarbetsplats under 1,5-2 års tid. Vi ser inte att det finns en verklighetsförankrad tidsplan i botten. Det finns endast ett satt måldatum i slutet. Någon etappindelning av arbetet har inte påbörjats än, varför vi ser tidsplanen som högst osäker.

På fråga som vi ställde vid extra informationsmöte varför inte någon etappindelning gjorts fanns inget bra svar. Vid dylika projekt är det normalt att ansvarig bryter ned projekt i deletapper för att överhuvudtaget se om projektet hinns med enligt önskat datum. Vi ser en stor oro i att projektet inte kommer hinnas med i utsatt tid då en stor del av arbetet måste utföras under skolans lovdagar.

Den budget som nu är äskad har justerats och ändrats flera gånger. På fråga som vi ställde huruvida någon alternativ kalkyl gjorts för att säkerställa att den framilade budgeten verkligen stämmer så var svaret nej. Eftersom att planeringen av detta projekt har gått mycket snabbt finns så klart en oro i om allt är medräknat. Har något missats? Vi ser det som mycket viktigt att budgeten verkligen stämmer och räcker till. Med Ale friidrottsarena nära i minnet där budgeten spräckts med över 50% så är vår oro stor för det här projektet med tanke på den korta planeringstiden för den här digniteten av projekt.

Vi har redan från början varit emot en ombyggnation av Börjessons mekaniska till kontorslokaler. Om kommunen bara vill så finns det lediga lokaler att använda kortsiktigt för detta behov. Vi har tidigare varit emot en nybyggnation av ett kommunhus i Nödinge, vi ser nu möjligheten att nyttja en redan befintlig byggnad. På sikt skulle Ale kulturrum bli perfekt som kommunkontor och kulturhus.

Vi säger härmed nej till kortsiktiga ombyggnationer och där vi på sikt ändå kommer att behöva bygga för rätt användning. Varför inte göra rätt från början? Vi menar att kommunen snarast ska påbörja planering för en helt ny skola anpassad efter behovet.

Sverigedemokraterna Ale