Sverigedemokraterna i Ale | Sida 13

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Medlemsmöte den 17 mars

  Av Sverigedemokraterna Ale den 10 mars, 2013
  0

  Söndagen den 17 mars kl 12 inbjudes alla medlemmar till medlemsmöte.

  Bland annat kommer en fotograf att gästa oss för porträttfotografering. För de som önskar en porträttbild att använda som pressbild, avtar eller liknande är detta möte väl värt ett besök.

  Alla medlemmar har erhållit inbjudan via mail där också lokal finns angiven. Om du är nyfiken på att besöka detta möte kontaktar du vår ordförande på mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

 • Motion: Slopa biståndsbedömningen helt för personer äldre än 85 år för att erhålla plats på särskilt boende

  Av Sverigedemokraterna Ale den 3 februari, 2013
  0

  Vid ett flertal tillfällen har det i medierna uppmärksammats fall då äldre personer nekats så kallat särskilt boende i sin kommun, trots att de sökande har mycket hög ålder och har detta som sin högsta önskan. Att få känna trygghet, social kontakt och omtanke på ålderns höst har alltså inte bedömts som skäl nog för att erbjuda dem ett boende med andra i liknande situation. Alla äldre vill inte bo kvar ensamma hemma, svårigheter att förflytta sig, otrygghet på grund av sjukdom och kanske önskan om mer social kontakt. De måste få ett större inflytande över sitt boende. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång som isolerar äldre i deras hem. Större hänsyn måste tas till det psykiska lidande som ensamhet och otrygghet skapar. Den egna och de anhörigas vilja bör vara det som i slutändan väger tyngst.

  Vi Sverigedemokrater anser inte att i ett land som Sverige, äldre som önskar boende under trygghet skall kunna avvisas efter behovsprövning.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att: Kommunen skall erbjuda alla över 85 år, plats på särskilt boende om de så önskar.

   

  För Sverigedemokraterna i Ale

  Johan Fjellheim                                Lennie Kjellman                      Rune Karlsson

   

  Robert Jansson

 • Sverigedemokraterna avgjorde idag frågan om översyn av taxor inom äldreomsorg, hälsa och sjukvård

  Av Sverigedemokraterna Ale den 17 december, 2012
  0

  Sverigedemokraterna avgjorde under kommunfullmäktiges möte på måndagskvällen frågan om översyn av taxor inom äldreomsorg, hälsa och sjukvård. Kommunstyrelsens förslag var att höja avgiften för service och omvårdnad i eget hem alltså avgift för hemtjänst samt att gå över till timdebitering. I inledningen av kommunfullmäktiges möte nyttjade ordförande för en lokal pensionärsorganisation möjligheten att framföra dess synpunkt på en höjning av taxorna. De var givetvis inte positiva över en höjning. Under pågående debatt lades flera förslag fram däribland att den nuvarande avgiften skall behållas. Vidare yrkades på ett annat införandedatum för de nya taxorna. En annan ledamot yrkade på att en höjning av taxorna skulle utvärderas efter 6 månader. I sedvanlig ordning var det inget av de andra partierna som förhörde sig om sverigedemokraternas syn i frågan utan man blundade och hoppades på det bästa. Först efter att Sverigedemokraternas ledamöter avgivit sina röster stod det klart att hemtjänsttaxan bibehålls.

  Alla partier var i övrigt överens om justera avgifterna för vissa kringtjänster såsom hemsjukvård, trygghetslarm, hygienpaket, korttidsplats med mera. Sverigedemokraterna står för en värdig ålderdom och att då höja hemtjänsttaxan med tiotals procent anser vi inte vara värdigt vår kommun. Vi anser att beslutet är ett balanserat sådant med vissa justeringar på kringtjänster som inte alla brukare använder vilka kan motiveras med att dessa avgifter inte justerats på mycket länge. Men när det kommer till kärnverksamheten så behåller nu kommunen taxan för hemtjänsten vilket vi i Sverigedemokraterna tycker är mycket glädjande men framförallt så kommer Ales brukare att spara en slant.

 • Har Moderaterna gett upp sina egna idéer om ekonomiskt ansvarstagande?

  Av Sverigedemokraterna Ale den 4 december, 2012
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 49

  Måndagen den 26/11 höll kommunfullmäktige sitt novembersammanträde. Efter en återremiss i maj månad låg frågan om nya former för partistöd åter på fullmäktiges bord. I maj månad stod en majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter bakom ett förslag som totalt sett besparade kommunen ca en halv miljon kronor vilket vi Sverigedemokrater ansåg som ett ekonomiskt ansvarsfullt förslag. Förslaget innebar också en mer rättvis fördelning partierna emellan där de med få mandat fick en marginell ökning och de tre största en rejäl sänkning. Med dessa argument ställde vi Sverigedemokrater oss bakom förslaget i maj månad.

  Frågan har vid ett par tillfällen varit uppe i demokratiberedningen och återremitterats. När ärendet väl kom upp i kommunfullmäktige igen var tankarna om mer jämnt fördelade partistöd som bortblåsta och ett helt nytt förslag låg på bordet. En total kostnadsökning om 182.000 kr jämfört med ursprungsförslaget. I kommunens totala budget är det ingen stor summa pengar men  skattebetalarnas pengar skall hanteras med försiktighet och skall komma kommuninvånarna till gagn. Framförallt är fördelningen av ökningen från ursprungsförslaget anmärkningsvärd då det enbart gynnar de största partierna. Varför skall kommuninvånarna bidra med oskäligt för mycket pengar till enbart de tre största partierna? I handlingarna till fullmäktige framgår det att förslaget föregåtts av politiska överläggningar i demokratiberedningens presidium samt mellan kommunens kommunalråd. Man kan undra vad moderaterna och övriga alliansvänner erhållit i utbyte mot sin idé. Fullmäktiges beslut är ett urvattnat kompromissförslag som inte vittnar på krafttag och  förändring. Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande där vår övertygelse går först utan att låta andra partier sätta agendan framför de egna idéerna.

  Robert Jansson (SD)

 • Motion om utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning inom kommunen

  Av Sverigedemokraterna Ale den 29 november, 2012
  0

  Motionen lämnades in den 2012-11-26

  Motion om ny rutin med begäran om belastningsutdrag vid anställning inom kommunens alla omsorgsområden

  Vårt samhälle är under stora förändringar på många plan. Många upplever en allt större otrygghet i samhället och i värsta fall blir utsatt för brott. Det samhället kan göra för att den enskilde individen inte skall drabbas av detta är att förhindra och förebygga på olika sätt. Det kan handla om bland annat förändrade rutiner, arbetssätt och kontroller av olika slag. Kommunens rutin vid anställning av personal innebär idag att de personer som är aktuella för tjänster inom barnomsorg, grundskola och vård av barn med särskilt boende uppmanas att lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, vilket är helt enligt vad lagen föreskriver. Hos många stora privata företag är det idag praxis att aktuella personer skall lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Det blir då ett kvitto för arbetsgivaren att personen ifråga tidigare har varit skötsam.

  Förslaget skall ses som en trygghetsskapande åtgärd för våra äldre och alla de andra som brukar kommunens omsorgstjänster.

  Med anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att kommunen eller vårdgivare inom kommunens ansvarsområde i sina anställningsrutiner inför att alltid begära utdrag ur belastningsregister vid nyanställning av personal inom samtliga omsorgsområden.

  För Sverigedemokraterna i Ale

  Johan Fjellheim, Lennie Kjellman, Rune Karlsson och Robert Jansson