Sverigedemokraterna i Ale | Sida 19

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale!

Detta är SD Ale’s lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande

Lena Camp
Tel: 0705-420462

 

Mail:

ale@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

Gruppledare:

  Robert Jansson
Tel: 0703-836482

 

facebook1

 

 

Läs gärna Sverigedemokraternas egna webbtidning: https://samtiden.nu/

 

 • Insynsplats beviljades till Sverigedemokraterna i Ale kommun

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2012-09-24
  0

  Vi kan med glädje meddela våra väljare att Sverigedemokraterna numera har rätt till en insynsplats i kommunstyrelsen.  Det beslutades idag den 24 september 2012 på kommunfullmäktiges sammanträde då vår motion om insynsplats bifölls. Fullmäktige var inte eniga i frågan utan S+V+Mp menade att vi inte skulle tillåtas en insynplats med argumentet hör och häpna av demokratiska skäl! Det är den första Sverigedemokratiska motionen som har gått igenom i Ales kommunfullmäktige vilket för oss Sverigevänner i kommunen känns extra roligt. Vi hoppas nu på att vi får en bättre möjlighet att ta del av information och höra argumenten bakom de beslut som står att läsa i protokollen samt en bredare informationsbas att grunda våra ställningstaganden på i kommunfullmäktige. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att utse Rune Karlsson att besätta vår insynsplats och det kommer vi nu att meddela fullmäktiges valberedning.

 • Medlemsmöte 30/9

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2012-09-15
  0
  0

  Välkommen till medlemsmöte den 30/9 kl 18:00
  Alla medlemmar har erhållit en inbjudan. Vi hälsar alla medlemmar och sympatisörer välkomna.

  Temat för kvällen är politiken i Ale och motioner som vi planerar att lämna in för beredning.

  För att få information om lokal kontakta Robert Jansson på 0703-836482

  Ví bjuder på fika!

 • Interpellation angående Ale kommuns inköp av kött

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2012-06-26
  1
  0

  Ställd till kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund

  I september 2011 antog kommunfullmäktige ett kostprogram i syfte att säkerställa en hög kvalitet på maten och dess hantering. I kommunens kostprogram kan man bland annat läsa följande: Råvaror ska väljas så att klimatpåverkan och negativ inverkan på miljön minimeras och så att djuren behandlas med omsorg och att vårt kulturlandskap bevaras. Vilket vi Sverigedemokrater givetvis ställer upp på.

  På kommunens hemsida står det att läsa följandeKyckling: Guldfågel och Kronfågel garanterar 100 procent svenska produkter” samt ”Kött och köttfärs köper vi från två olika leverantörer vilka båda garanterar ett svenskt ursprung.”

  I kommunens miljöprogram som bland annat innefattar miljöpolicy för kommunen står det att läsa följande: ”miljöarbetet ständigt förbättras och integreras i den ordinarie verksamheten genom att miljöfrågorna särskilt beaktas vid all upphandling av varor och tjänster”. I miljömålen för kommunen står det att kommunen skall ha som mål att köpa in närproducerad mat.

  Vid en genomgång av kommunens inköpslistor för kött avseende föregående år står det klart att man åtminstone i förebyggande syfte inte valt att leva upp till ovanstående skrivelser.  Kommunen har inte bara köpt kyckling med svenskt ursprung som det felaktigt anges på Ale kommuns hemsida. Leverantörerna Servera, Findus, Haugen-gruppen har sålt fågelprodukter till kommunen med ursprungsländer så som Danmark, Thailand, Brasilien och Israel.

  Stora mängder kött har köpts in med ursprung ifrån bland annat Danmark, Tyskland och Nederländerna. Men även länderna Finland, Polen, Italien, Irland och Uruguay kan stoltsera med att vara leverantörer på kött till Ale kommun. När det kommer till kalkonkött har man uteslutande valt att köpa in kött med brasilianskt ursprung.

  Inte nog med att kommunen köpt in produkter som fraktats över halva jordklotet, kommunen har även valt att köpa in produkter som kommer ifrån djur som har utsatts för onödigt lidande vid slakten. Kommunen har under föregående år valt att köpa in ritualslaktad kyckling i det här fallet handlar det om halalslaktad kyckling.

  Mot bakgrund av ovanstående önskar vi få svar på följande frågor:

  • Varför väljer kommunen att vilseleda kommunens invånare om att all kyckling och det mesta av köttet är Svenska råvaror när kommunens inköpslistor vittnar på att en betydande andel är utländskt kött?
  • Varför väljer kommunen att köpa in halalslaktat kött enligt islams påbud och därmed kött ifrån djur som utsatts för onödigt lidande?
  • Anser de styrande i kommunen att det kan anses försvarbart att kött från andra sidan jorden köps in till kommunens verksamheter även i fortsättningen med tanke på skrivelserna om närproducerad mat i både kostprogrammet och miljömålen samt att miljöfrågorna särskilt skall beaktas vid upphandling av varor?
  • Är det de styrandes vilja att halalslaktat kött enligt islams påbud ska få förekomma inom Ale kommuns verksamheter?

  För Sverigedemokraterna i Ale

   

   

               Rune Karlsson(SD)                                     Robert Jansson(SD)

 • Viljelöst kring kost- och miljömål efter Sverigedemokraternas avslöjande

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2012-06-26
  0
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 26

  I skuggan av budgetdebatten på måndagens kommunfullmäktige interpellerades också avslöjandet från Sverigedemokraterna om att Ale kommuns inköp av köttråvaror inte följer de riktlinjer som gäller enligt antagna kost- och miljömål. I vår granskning av fjolårets inköp har det bland annat framkommit att stora mängder kött köps in från fjärran länder på bekostnad av närproduktion och miljö. Vidare har det till kommunens verksamheter identifierats inköp av köttprodukter enligt Islams påbud Halal, som är en rituell och onödigt plågsam metod för avlivning av enligt religionen tillåtna födodjur.

  Efter inledning av Sverigedemokraternas Robert Jansson med redogörelse för granskningen och problematisering kring de upptäckta bristerna samt den konstaterat vilseledande informationen på Ale kommuns hemsida gav kommunledningen sitt svar genom Utbildningsnämndens ordförande Elena Fridfelt (C ).

  När det i stora delar bortförklarande svaret lästs upp innantill hade sorgligt nog ingenting antytts om vad den politiska ledningen avser göra för att förbättra kommunens upphandling och inköp av kött. Dock medgavs att informationen på kommunens hemsida om ursprunget av köttråvaror är felaktig och ska omarbetas. Sverigedemokraterna noterar att denna del av hemsidan efter avslöjandet har stängts ned. I frågan om ritualslaktat Halalkött och huruvida detta ska få förekomma i kommunens serveringar gavs inga raka besked och de inköp som de facto gjorts avfärdades som felleveranser(!).

  På sedvanligt maner i frågor som lyfts av Sverigedemokraterna valde därefter oppositionen att sänka debatten till grundvattennivå och försöka flytta fokus ifrån sakfrågan. Ingmarie Torstensson (V) likställde i sin agitation ritualslaktat Halalkött med den obligatoriska vegetariska kost som erbjuds i kommunal matservering och Paula Örn (S) lyckades med sin inte helt oförutsägbara retorik härleda hela debattämnet till, hör och häpna, främlingsfientlighet.

  Anmärkningsvärt är att Miljöpartiet, som i budgetdebatten särskilt framhöll miljömålen för t ex närproduktion av livsmedel, inte ens bemödade sig att uttrycka en hållning när fakta från verkligheten diskuterades i interpellationen.

  Sverigedemokraterna kan mot bakgrund av detta tyvärr konstatera att det politiska engagemanget för miljön och de kommunala verksamheternas kvalité på köttråvaror är svagt och att delar av de kost- och miljömål som antagits för Ale verkar förbli tomma ord.

  Sverigedemokraterna Ale

 • Sverigedemokraterna avslöjar! Ale kommun köper in utländskt kött i strid mot kommunens riktlinjer!

  Av Sverigedemokraterna Ale den 2012-06-26
  0
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 24.

  På Ale kommuns hemsida informeras kommuninvånarna om att det kött och den köttfärs som kommunen köper in är av Svenskt ursprung, citat ifrån kommunens hemsida ” Kött och köttfärs köper vi från två olika leverantörer vilka båda garanterar ett svenskt ursprung”. Likaså informeras de som besöker hemsidan om att kommunen enbart köper in svensk kyckling.

  Sverigedemokraterna har gått igenom inköpslistorna för alla köttprodukter som köpts in under föregående år. Listorna vittnar om att kommunen köper in köttprodukter ifrån en rad länder vilket strider mot de riktlinjer kommunen har satt upp. En anmärkningsvärd andel kommer ifrån öriga Europa, men även USA och Urugay kan stoltsera som leverantörer till Ale kommun. Vid en genomgång av inköpslistorna för kyckling hittar vi produkter med ursprung ifrån Israel, Thailand, Danmark och Brasilien. När det kommer till kalkon har kommunen uteslutande valt att köpa in kalkon av brasilianskt ursprung. Huruvida den skall anses som närproducerad överlåter vi till läsarna att bedöma.

  I kommunens miljöprogram som bland annat innefattar kommunens miljöpolicy står det att läsa följande: ”miljöarbetet skall ständigt förbättras och integreras i den ordinarie verksamheten genom att miljöfrågorna särskilt beaktas vid all upphandling av varor och tjänster”. I miljömålen för kommunen står det vidare: ”I övrigt skall närproducerade livsmedel vara ett mål”. Det dokumentet är reviderat och antaget senast 2006. Att kommunen under alla dessa år inte lyckats styra över till att enbart köpa in köttprodukter med svenskt ursprung är minst sagt anmärkningsvärt.

  Vi Sverigedemokrater anser inte det vara försvarbart att kommunen köper in livsmedel som fraktas runt halva jordklotet. Vi anser att kommunen skall vara en föregångare när det kommer till upphandlingar och framförallt av livsmedel. Kraven på kommunens leverantörer borde skärpas och ambitionsnivån höjas när det gäller något så vitalt som inköp av livsmedel till våra unga och äldre i kommunen. I sammanhanget är det också anmärkningsvärt att kommunen valt att köpa in ritualslaktad kyckling i detta fall halalslaktad. En slaktprocess där djuren utsätts för onödigt lidande och en hög stressfaktor precis innan djuret avlider. Allt detta samtidigt som djuret är vänt åt ett visst håll och en person med religös bakgrund övervakar alltsammans. Att köpa in kött som slaktats på ett sådant barbariskt sätt är väl inte värdigt en kommun som Ale?

  Vi har med anledning av det regelvidriga agerandet valt att via en interpellation fråga ansvarig politiker varför Ale kommun väljer att vilseleda kommunens invånare om att all kyckling och allt kött är av svenskt ursprung när kommunen inte säkerställt att man lever upp till det samt om man anser det vara försvarbart att kommunen köper in kött från andra sidan jorden även fortsättningsvis. Vi önskar också få svar på varför kommunen väljer att köpa in halalslaktat kött enligt islams påbud och därmed kött ifrån djur som utsatts för onödigt lidande samt om det är de styrandes vilja att halalslaktat kött enligt islams påbud ska få förekomma inom Ale kommuns verksamheter. Vi hoppas få svar på dessa frågor under kommande kommunfullmäktigemöte.

  Robert Jansson(SD)

  Rune Karlsson(SD)

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.