Sverigedemokraterna i Ale | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • RESPEKT FÖR VÅRA ÄLDRE

  Av jonaslundgen den 26 oktober, 2016
  0

  Äldre ska behandlas med respekt


  Vi publicerade denna insändare i veckans nummer av Ale Kuriren (v.43) Vi vill påvisa att vi i vår verksamhetsplan och presenterade budgetförslag var det parti som satsade mest på våra äldre. Inte bara maten ska bli bättre utan vi fann även utrymme att anställa 2 personer för att utöka aktiviteten för våra äldre medmänniskor. Läs hela artikeln nedan.

  PicsArt_10-26-01.07.46

  Äldrefrågor ska behandlas med respekt!

  Vi är uppriktigt sagt ledsna över att vi tyvärr inte kunde närvara vid mötet om äldrefrågor i medborgarhuset i början av oktober. Tyvärr låter det sig inte alltid göras med andra åtaganden och privata situationer. Med det sagt vill vi klargöra att vi Sverigedemokrater alltid har respekterat frågor som rör våra äldre och har i vår verksamhetsplan budgeterat både för en aktiv fritid för äldre och för att maten ska bli bättre. I vår verksamhetsplan och förslag till budget för 2017 i Ale ville vi satsa 1,3 miljoner på en aktiv fritid för äldre och då 2 heltidstjänster för ändamålet. Dessutom ville vi satsa ca: 1,3 miljoner på matkvaliteten.

  För de flesta på äldreboenden är måltiderna dagens absoluta höjdpunkt. Flera undersökningar har gjorts och det finns boenden som tillagar mat på plats. I Halland gjordes en stor undersökning i ämnet och nu finns det äldreboenden som tillagar maten på plats i huset. De äldre kan känna doft av mat och bak och det har visat sig att det ökar aptiten, nylagad varm mat från ett kök nära matplatsen. Mat kommer ut på uppläggningsfat och de äldre som kan har varit behjälpliga med viss tillagning, avsmakning och råvaruberedning.

  Maten är en livsnödvändighet för ALLA och borde i kommunala verksamheter serveras på lika villkor och med respekt för det sociala engagemanget det för vissa innefattar. Måltiden är en social händelse, en gemenskap där vi delar tankar och erfarenheter samtidigt som vi tillfredsställer hungern. Det finns därför alla skäl i världen att enträget fortsätta diskussionerna och idéspridningen kring hur denna höjdpunkt kan utvecklas och förbättras.

  Vi hoppas att det i slutändan kan komma till stånd ett tillagningskök i det nya seniorcentrum som skall byggas. Det kan finansieras med medel ifrån det vi i majoritetens budget kallade ”flumprojektet”, Sociala investeringar. Dit skulle det avsättas 2,5 miljoner kronor. Ett tillagningskök där de äldre kan vara verksamma kan mycket väl ses som en social investering.

  På nationell nivå lägger vi stora extra satsningar för Sveriges äldre däribland en avskaffning av den sk. pensionärsskatten vilket ger i snitt 475 kr/månad och höjd garantipension med 795 kr/månad. Vi presenterade även ett matlyft i vår budget vilket syftar till att säkerställa att vissa grundkrav uppfylls gällande näringsinnehåll och kvalitet. Vi satsar nationellt totalt 4,5 miljarder extra på de äldre i Sverige.

  Partier må vara oense i många frågor och visioner och synpunkter skiljer sig åt. En vision och önskan borde vi dock alla ha gemensam, att på ålderns höst bli hörd, sedd och respekterad. För oss är det en självklarhet.

  Vi visar med vår politik respekt för våra äldre i Ale. Måltider och det sociala engagemanget är bara en del i det hela. Vi har med vår verksamhetsplan presenterat en budget och en vision som förutom siffror innehåller respekt för alla våra invånare inklusive våra äldre.

  Sverigedemokraterna Ale

   

   

 • Nej till Stor-regioner

  Av jonaslundgen den 28 september, 2016
  0

  PicsArt_09-28-04.54.45

  Insändare publicerad i Ale Kuriren v.40

  Hyckleriet finner inga grän(S)er
  Inom Ale-politiken pratas det ofta om ökad demokrati och större möjligheter för invånarna att påverka de politiska besluten. Ökad medborgardialog, medborgarbudget och E-petitionsverktyg är bara några av de exempel som diskuterats den senaste tiden och i många fall är det goda idéer. Vid kommunstyrelsens möte den 27 september behandlas remiss om ny regionindelning där Ale kommun ska yttra sig över den nya regionindelningen. Indelningskommittén har på regeringens uppdrag att föreslå nya läns- och landstingsindelningar. I ett delbetänkande föreslås tre nya län varav Västra Götaland föreslås bli ett av dessa genom att Västra Götalands län och Värmlands län slås samman.
  Detta innebär att makten kommer att flyttas ifrån folket och möjligheten att påverka kommer att minska alltmer. Istället för 49 kommuner blir det nu hela 65 kommuner som ska besluta om prioriteringarna. Ett demokratiskt underskott skapas. Det är troligt att anta att olika verksamheter kommer att centraliseras än mer än idag. Regionens administration blir att allt större och mer komplex att styra och svårare att påverka. Listan kan göras lång över de negativa effekterna.
  Sverigedemokraterna säger nej till nya storregioner. Inte helt oväntat föreslås ifrån kommunens tjänstemän att tillstyrka förslaget om en ny ännu större region.
  Hur kan ni övriga politiker stå rakryggade när ni nu säger ja till större och fler storregioner? Å ena sidan säger ni att ni vill vidareutveckla möjligheten att påverka i Ale och å andra sidan förespråkar ni större regioner som de facto kommer innebära minskade möjligheter för medborgarna att påverka sin landstingspolitik.
  Invånare i Ale glöm inte detta hyckleri 2018 när det är val och de andra politikerna dyrt och heligt står och lovar lokal sjukvård och en fungerande kollektivtrafik. De övriga partierna får nu stå som ansvariga för denna maktförflyttning ifrån folket.

  Robert Jansson
  Gruppledare SD

 • Budget_2017_ny

  Budget 2017

  Av robert.jansson den 19 juni, 2016
  0

  Den 19 juni presenterar vi vår budget för 2017. Gruppledare Robert Jansson kommenterar budgeten: Våra barn är vår framtid och därför menar vi på att fokus ska ligga på att skapa en god arbetsmiljö och studiero för barn och elever. Vi väljer att skjuta till extra medel till utbildningsnämnden om nästan 6,5 miljoner där vi tänker oss anställa 12 extra förskollärare för att kunna öka personaltätheten och minska barngrupperna, förhoppningsvis kan det även påverka sjukskrivningstalen i positiv riktning.

  Vårt andra huvudfokus ligger på de som en gång byggt upp vårt samhälle. Dessa personer förtjänar en ett gott liv på ålderns höst. Vi lägger därför drygt 1,2 miljoner på ett projekt som vi väljer att kalla ”Aktiv tid” där vi anställer två extra personal som får till uppgift att på ett strukturerat sätt aktivera våra äldre som bor på ett särskilt boende. Det finns absolut ett bra arbete på många av våra boenden men dessa två personer ska ses som en avlastning i det där dessa kommer besöka boendena i tur och ordning. Vi väljer också att förstärkt satsa på matkvaliteten samt matupplevelsen i sin helhet för våra äldre och där skjuter vi också till mer medel närmare bestämt 1,2 miljoner. 

  Läs budgeten i sin helhet här:
  VP och budget 2017 SD

 • SD Ale säger NEJ till Hvb-hem i Skepplanda !

  Av jonaslundgen den 2 juni, 2016
  0

  NEJ till HVB-hem i Skepplanda25420-skepplanda-2.118-bild-2

  De senaste veckorna har det blivit känt att det inkommit en ansökan om HVB-hem(Hem för vård eller boende) i Skepplanda gamla vårdcentral. Efter de kontakter vi haft med tjänstemän har vi förstått att ärendet troligen kommer att behandlas i nämnden. Frågan handlar då troligen om ett tillfälligt bygglov vilket i praktiken kan komma att bli en permanent lösning för de närmaste 5-10 åren. Att placera ett boende av den typen riskerar att hämma Skepplandas framtida utveckling under lång tid framöver. En sådan centralt placerad fastighet bör istället användas till att serva ortens invånare.
  Eftersom bygglovet har sökts som HVB-hem så innebär det att all möjlig verksamhet som kan inrymmas inom ett HVB-hems verksamhet också kan bli verklighet mitt i centrala Skepplanda. Det kan vara hem för barn och vuxna tillsammans, hem för vuxna missbrukare, hem för barn med psykosociala problem eller ensamkommande barn. Detta står sedan fastighetsägaren fritt att disponera inom beviljat bygglov även om ansvarig i detta fall valt att peka på boende för ensamkommande barn.
  Vi anser alldeles oavsett att det inte är lämpligt med ett HVB boende mitt i knutpunkten av orten. Har det gjorts eller kommer det att göras en konsekvensanalys och/eller någon riskbedömning? Vi kommer inte att ställa oss bakom ett bygglov för ett HVB-hem i Skepplanda! Det är nu också upp till er närboende och näringsidkare att ställa övriga politiker till svars huruvida de kommer ställa sig bakom ett tillfälligt bygglov för ett HVB-hem i Skepplanda eller ej.
  Sverigedemokraterna Ale

 • Inriktningsdokument från SD i Ale 2017

  Av jonaslundgen den 13 april, 2016
  0

  Här presenterar vi vårt inriktningsdokument 2017

  En skola med trygghet i fokus
  För att uppnå maximal trygghet för eleverna krävs nolltolerans mot kränkningar i skolorna. Fler vuxna med större befogenheter skulle bidra till att enklare kunna förebygga och öka medvetenheten runt kränkning och dess effekter. För att öka tryggheten och möjligheten till studiero så bör även särskilda jourenheter inrättas för elever i behov av extra stöd. För att främja en god miljö i klassrummen så skall kommunen sträva efter att minska användandet av mobiltelefoner under lektionstid. Ett måste för att öka elevernas trygghet är mindre klasser. Ingen klass bör innehålla fler än 25 elever för att säkerställa att varje elev blir sedd.
  Läxhjälpen ska bli mer individualiserad och utökad så att alla elever kan få den hjälp de behöver utifrån deras förutsättningar. Vid sidan av detta så ska skolan även sätta tydliga ramar och krav kring vad som förväntas så eleverna får en tydlig struktur i sitt studerande. En del av detta är att lägga ett större fokus på återkoppling så att varje elev ges en tydlig insyn i sina förmågor, styrkor och vad eleven behöver lägga ytterligare fokus på.
  För att motverka tendenser av rotlöshet bland eleverna så bör aktiviteter prioriteras som ökar förståelsen för svensk kultur och svensk historia. Elever med ickesvensk bakgrund ska med detta få en bredare förståelse för samhället de blivit en del av och känna sig inkluderade. Alla barn och unga oavsett bakgrund ska behandlas lika och ges samma förutsättningar, av den anledningen är det av stor vikt att modersmålsstödet i förskolan avskaffas. Svenska ska alltid vara samtalsspråk under lektionstid förutom lektioner där man studerar andra språk än Svenska. Maten som serveras ska vara näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad. För att främja elevernas hälsa ska idrott och fysiska aktiviteter utökas och få ett mer kreativt innehåll så att allt fler elever kan uppleva motion och att röra på sig som något roligt och givande.
  • Skolklasser ska som målvärde innehålla 25 elever.
  • Jourenheter för elever i behov av extra stöd skall inrättas.
  • Se över skolans samverkan med BUP och sociala myndigheter.
  • Garantera en effektiv och individualiserad läxhjälp efter behov.
  • Modersmålsstödet i kommunens förskolor skall avskaffas.
  • Näringsrik, välsmakande och i högsta möjliga mån närproducerad skolmat ska serveras.
  • Främja fysisk hälsa med fler varierande aktiviteter.

  En stimulerande fritid
  Vi eftersträvar en levande och stimulerande fritid för våra invånare. Ett strukturarbete med sektor samhällsbyggnad ska genomföras på älv-sidan i Älvängen och Nödinge. Syftet ska vara att tillgängliggöra älven, skapa mötesplatser för nöje och rekreation. Vi vill fortsätta tillgodose invånarnas behov av att kunna simma genom att antingen renovera Skepplanda simhall alternativt bygga en ny simhall. Kommunen ska särskilt prioritera folkhälsan och därför ska fler näridrottsplatser byggas med en större bredd för fler där till exempel utegym ska ingå. Befintliga motionsslingor ska hålla en hög och god standard och där trygghetsaspekten ska ses över. Cykelleder och gångbanor mellan skolor och bostadsområden ska särskilt prioriteras. Satsningen på säkra ridvägar och Jennylundsområdet ska fortgå.
   Fritidsaktiviteter för alla som efterfrågas utifrån individens eget intresse skall erbjudas.
   Främja kommunens verksamhet inom kulturskolan med olika projekt.
   Planera för att antingen renovera befintlig simhall eller bygga en ny simhall.
   Satsningen på säkra ridvägar och Jennylundsområdet ska fortgå.

  Sund tillväxt
  Näringslivet är motorn i tillväxten och där småföretagarna står för en betydande del. Extra fokus ska ligga på att ge stöd och underlätta för de småföretagare som bor och verkar i kommunen. Samma villkor ska gälla i hela kommunen. Det är därför av största vikt att kommunikationen och servicen på landsbygden fortsätter att utvecklas med bland annat fortsatta bredbandssatsningar och en god kollektivtrafik.
  Näringslivsklimatet ska fortsätta att förbättras i samråd med näringslivet. Kommunen ska fortsätta arbeta med effektiviteten genom detaljplaneprocessen. Vi ska erbjuda verksamhetsmark med goda kommunikationsmöjligheter, mark i olika stadier ska finnas att tillgå för intressenter. Fokus ska ligga på att marknadsföra Tudor-området för att få dit fler företagsetableringar. Ett strukturarbete ska genomföras i Älvängen och Nödinge på älv-sidan för att göra älven mer tillgänglig och attraktiv som besöksmål.
  Kommunen ska fortsätta att växa men i en hanterbar takt med en befolkningstillväxt på 1%. Detaljplaneringen ska anpassas till en sund tillväxt. Ledordet i all detaljplanering ska genomsyras av småskalighet och närhet. En blandning av olika boendeformer ska eftersträvas vid nybyggnation i våra tätorter. Samtidigt ska styckebyggnation i naturnära lägen medges utifrån efterfrågan.
   Kommunen ska ha en sund befolkningstillväxt på 1%.
   Fokus ska ligga på att stödja småföretagare.
   Kommunen ska stödja fortsatt bredbandsutbyggnad i hela kommunen.
   Ett fortsatt arbete med en effektivare detaljplaneprocess.
   Småskalighet och närhet ska genomsyra detaljplaneringen i kommunen
   Kommunen ska i större utsträckning säkerställa en jämnare fördelning mellan olika boendeformer.

  Sysselsättning för alla
  En första fot in på arbetsmarknaden är ett viktigt steg i livet för våra ungdomar därför ska feriearbeten till alla ungdomar permanentas som verksamhet. Vi ska arbeta hårdare med att få ned antalet arbetslösa ungdomar. Kommunen ska satsa på ett arbetsmarknadsprojekt likt Vallentuna kommun ”På väg” där alla ungdomar ska ha en plan för antingen fortsatta studier eller en väg till ett arbete. Bristyrken ska särskilt prioriteras när det kommer till olika utbildningsinsatser. Kommunen ska erbjuda praktikplatser inom alla sektorer.
  Kommunens invånare behöver ständigt utbildas mot arbetsmarknadens nya krav. Det är viktigt att möjligheter finns att läsa upp sina betyg samt att yrkesutbildning ges i de yrken där det råder brist på arbetskraft. Mot bakgrund av detta så skall kommunens komvuxverksamhet ges tillräckliga resurser för att kunna erbjuda ett varierat utbud av yrkesutbildningar och kurser i former som kan passa för en flexibel vardag.
   Feriearbeten till alla ungdomar ska göras till en permanent verksamhet.
   Projekt för att pressa ned ungdomsarbetslösheten likt Vallentuna kommun.
   Praktikplatser ska erbjudas inom alla sektorer i kommunen.
   Alla invånare skall ha möjligheten att läsa en yrkesutbildning eller läsa upp sina betyg.

  En tillgänglig kommun för alla
  Grunden i välfärdssamhället är att bidra under sin starkaste tid i livet för att senare kunna få hjälp om så behövs. Äldre i kommunen som vill och kan bidra skall få möjlighet att göra detta så även i den kommunala verksamheten.
  I Ale kommun ska du kunna åldras med värdighet. Våra äldre ska medges en större valfrihet än idag när det gäller till exempel boendeform, social samvaro och rehabilitering. Kvarboendeprincipen ska inte vara ett kvarboendetvång. Fler mötesplatser inom kommunens regi ska erbjudas där äldre kan träffas och till exempel avnjuta en gemensam lunch.
  Ett nytt grepp ska tas för att komma tillrätta med bristen på korttidsboendeplatser. Antalet externt köpta platser ska skyndsamt elimineras. Nya mätvärden ska sättas upp för antalet dagar som kommunen inte kunnat erbjuda omsorg efter avslutad vård på sjukhus. Ett mått och mål ska sättas på hur många vårdpersonal som besöker den enskilde i hemmet för att öka kontinuitet och trygghet. Ett trygghetsfokus för äldre ska inrättas som bland annat innebär krav på att all nyanställd personal pratar god svenska och uppvisar utdrag ur belastningsregistret.
  En god folkhälsa gynnar både den enskilde och samhället i stort och skall därför främjas. Dåliga vanor såsom tobaksvanor, dåliga kostvanor skapas ofta under tonåren. Fokus ska därför läggas på rökavvänjning och kostråd till alla invånare.
  • Äldre som vill bidra ska få möjlighet till detta i den kommunala verksamheten.
  • Kommunen ska erbjuda fler platser på korttidsboende eller ett s.k. Trygghetshotell. Kommunen ska driva på för att fler trygghetsboenden byggs i Ale.
  • All nyanställd omsorgspersonal skall prata god svenska samt uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
  • Biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende ska slopas helt efter 85 års ålder.
  • De äldres mat ska vara nylagad, närproducerad, välsmakande och näringsrik.
  • Kommunen ska aktivt arbeta för att minska rökningen i kommunen.
  • Antalet omsorgspersonal som besöker äldre ska hållas till ett minimum.

  En trygg kommun
  Den upplevda tryggheten i kommunen har fått ett alltför sargat rykte. Tryggheten kring pendelstationerna ska skyndsamt stärkas upp med alla till buds stående medel. Trygghetsarbete ska få ett stort fokus där vi vågar pröva nya metoder och verktyg för att öka den upplevda tryggheten. En ökad närvaro av vuxna och engagerade i våra samhällen är en nyckel till framgång i trygghetsarbetet. All nybyggnation och planering av samhället ska planeras med ett trygghetsperspektiv. Väl avvägd placering av grönska och rätt belysning ökar den upplevda tryggheten.
  Kommunen ska säkerställa sin nyckelkompetens i det drogförebyggande arbetet. Vakna-fonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter att vara delaktiga i det preventiva trygghetsarbetet. Kameraövervakning ska prövas på utsatta ställen. Krav ska ställas på ansvarig polismyndighet ifråga om närvaron i kommunen.
   Särskild nyckelkompetens ska rekryteras inom drogförebyggande arbete.
   Ett trygghetsperspektiv ska beaktas vid all byggnation och samhällsplanering.
   Se över möjligheterna till kameraövervakning på utsatta ställen.
   Vakna-fonden och nattvandrarna i kommunen ska ges bättre möjligheter.

  Delaktiga invånare och friska medarbetare
  Det fokuseras mycket på hur politiker och tjänstemän ska kommunicera och vad som ska kommuniceras. Vi vill hellre fokusera på att bygga upp en genuin vilja att lyssna på vad folket faktiskt har att säga. Vi vill skapa en modern e-plattform där kommunens innevånare ska kunna lämna in förslag och synpunkter på likt ”Malmöinitiativet”.
  Kommunen ska fortsätta att försöka få ned antalet ofrivilligt deltidsanställda, rätten till heltid ska erbjudas alla. Att kroppen slits systematiskt under långvarigt arbete är ingen nyhet, därför ska kommunen satsa på förebyggande friskvård där både kropp och själ tas om hand. I längden minskar detta både förslitningsskador och därmed också långtidssjukskrivningar samt dyr och smärtsam rehabilitering. Kommunen ska under nästa år genomföra en grundorsaksanalys till ökande långtidssjukskrivningar.
   En ny modern möjlighet ska lanseras för att kunna lämna in synpunkter och förslag.
   Alla ska ha rätt till heltid i offentlig sektor.
   Kommunen ska sträva mot att kunna tillgodose behovet av förebyggande friskvård.
   Genomföra en grundorsaksanalys till långtidssjukskrivningar.

  Kommunekonomi
   Skattesatsen ska vara oförändrad.
   Kommunen ska budgetera för ett resultat på 10 miljoner kronor.