Sverigedemokraterna i Ale | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande
Lena Camp
Tel: 0705 42 04 62
Epost: lena.camp@sd.se

GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Epost: robert.jansson@sd.se

Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

facebook1

 • Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola

  Av robert.jansson den 8 april, 2018
  0

  Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola

  Vi ser inte det vara ansvarsfullt att bygga om Ale kulturrum till en högstadieskola. Slutresultatet kommer inte bli fullgott så som det skulle blivit vid en nybyggnation. Vi kommer fortfarande att få problem med att obehöriga personer kommer in i skolan detta med tanke på ett högt samnyttjande med kultur och fritid. Vi ser inte hur det skulle gå att säkerställa mer avskildhet för skolan nu när lokalerna ska samnyttjas mer. Det är inget som belysts alls i utredningsunderlaget.

  Vi ser också stora bekymmer med ansvarsbiten gällande gemensamma ytor. Frågor som när slutar skolans ansvar och när börjar kultur- och fritids ansvar dyker upp. Något som ser helt olika ut från dag till dag. Denna diskussion kommer ständigt att finnas där. Vi anser att det bästa vore att bygga en ny skola i centrala Nödinge, låt Ale kulturrum bli just ett kulturhus kombinerat med ett kommunhus. Vi skulle då bespara elever och lärare från att arbeta i en byggarbetsplats under 1,5-2 års tid. Vi ser inte att det finns en verklighetsförankrad tidsplan i botten. Det finns endast ett satt måldatum i slutet. Någon etappindelning av arbetet har inte påbörjats än, varför vi ser tidsplanen som högst osäker.

  På fråga som vi ställde vid extra informationsmöte varför inte någon etappindelning gjorts fanns inget bra svar. Vid dylika projekt är det normalt att ansvarig bryter ned projekt i deletapper för att överhuvudtaget se om projektet hinns med enligt önskat datum. Vi ser en stor oro i att projektet inte kommer hinnas med i utsatt tid då en stor del av arbetet måste utföras under skolans lovdagar.

  Den budget som nu är äskad har justerats och ändrats flera gånger. På fråga som vi ställde huruvida någon alternativ kalkyl gjorts för att säkerställa att den framilade budgeten verkligen stämmer så var svaret nej. Eftersom att planeringen av detta projekt har gått mycket snabbt finns så klart en oro i om allt är medräknat. Har något missats? Vi ser det som mycket viktigt att budgeten verkligen stämmer och räcker till. Med Ale friidrottsarena nära i minnet där budgeten spräckts med över 50% så är vår oro stor för det här projektet med tanke på den korta planeringstiden för den här digniteten av projekt.

  Vi har redan från början varit emot en ombyggnation av Börjessons mekaniska till kontorslokaler. Om kommunen bara vill så finns det lediga lokaler att använda kortsiktigt för detta behov. Vi har tidigare varit emot en nybyggnation av ett kommunhus i Nödinge, vi ser nu möjligheten att nyttja en redan befintlig byggnad. På sikt skulle Ale kulturrum bli perfekt som kommunkontor och kulturhus.

  Vi säger härmed nej till kortsiktiga ombyggnationer och där vi på sikt ändå kommer att behöva bygga för rätt användning. Varför inte göra rätt från början? Vi menar att kommunen snarast ska påbörja planering för en helt ny skola anpassad efter behovet.

  Sverigedemokraterna Ale

 • Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

  Av robert.jansson den 26 januari, 2018
  0

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Ale

  Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

  Det socialdemokratiska kommunalrådet i Ale Paula Örn beslutade den 29 december att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

  Vi Sverigedemokrater menar på att detta är ett missbruk av makten. I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser att ärendet inte är särskilt brådskande och skulle ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan. Vi har med anledning av det åberopat ett antal hinder för beslut och begärt inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp.

   

  De hinder som vi åberopat för beslut är följande:

  – Ärendet är inte ett brådskande ärende då det inte påvisats varför det föreligger behov av att fatta beslut genom delegation.

  – Det har inte påvisats vilka konsekvenserna blir om beslutet fått vänta till den 16 januari när nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen ägde rum.

  – Det har heller inte påvisats vilka hinder som fanns för att bereda ärendet inför kommunstyrelsens möte den 5 december mer än att kommunen inte prioriterat att bereda(vilket isåfall borde gjorts).

  – Ärendet har blivit liggande 1 månad från det att ansökan kom in.

  – Det har heller inte påvisats vilka försök som gjorts för att kalla till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen exempelvis i samband med kommunfullmäktiges möte den 18 december(vilket är brukligt om något ärende inte hunnits med att beredas i tid).

   

  Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten(dock endast preliminärt) att inhibera detta beslut och därmed ska det inte verkställas. Även om detta verkställts i sak ser vi behovet av att beslutet ska tas om där påverkansmöjlighet finns genom kommunstyrelsen. Vi kommer under nästa vecka försöka få reda på om utbetalningen ägt rum eller ej.

   

  Sverigedemokraterna Ale

 • Öppet Hus 7/2 18:30

  Av jonaslundgen den 11 januari, 2018
  0

 • Ett ofoku(S)erat år – SD laddar för valår

  Av robert.jansson den 23 december, 2017
  0

  Publicerad i Alekuriren vecka 51

  Ett ofoku(S)erat år  – SD laddar för valår

  Vi summerar nu snart 2017 på olika sätt. Politiskt i Ale skulle vi vilja summera året som ofokuserat med en rad beslut ifrån majoriteten som inte varit framåtbanande för kommunens kärnverksamhet.

  Ett exempel på sådant som stulit tid ifrån kommunens kärnverksamhet är så klart den långt utdragna diskussionen samt beslut om tillfälligt bygglov för modulhus avsedda för nyanlända i Alvhem. Detta drevs vidare och igenom ifrån kommunledningens sida trots vetskapen att behoven inte är lika stora så som de var 2015 och 2016. En stor tidsspillan som skolan och omsorgen borde fått ta del av istället.

  I början av året antogs en långtgående och allt för vidlyftig internationell policy. Vi menar på att den är helt fel fokus. Detta ligger inte inom kommunens kärnverksamhet och ska således inte prioriteras. Samarbete och erfarenhetsutbyte kan vara bra men vi anser att vi i första hand ska söka detta samarbete med liknande kommuner i vårt närområde.

  Kopplat till detta och det internationella arbetet, vilket vi vänt oss emot, togs det beslut om i höstas att ansöka om projektmedel för ett projekt i ett 3-partssamarbete ihop med Ghanzi och Budesti för minskad skolfrånvaro. Det låter vid en första anblick så klart bra. Men om vi betänker att kommunen har en rad stora problem såväl ekonomiska som organisatoriska, som inte kan ha undgått någon, så förstår nog de flesta att det är viktigare med närvaro hemma i verksamheten. Detta är ett typ exempel på sådant som kommer att skapa ett icke fokus gentemot kommunens kärnverksamhet och de problem som ligger på bordet.

  I majoritetens budget har bland annat fokus lagts på en ny klimatanpassningsplan och ombearbetning av energi och klimatplanen som vi redan från början kritiserat. Där kommer nu fokus att läggas för att revidera densamma. Även laddstolpar har för kommunledningen varit fokus under 2017 vilket vi i stor utsträckning anser är en sak för marknadskrafter att driva. Det är inte kärnverksamhet för kommunen. Vi ser också starkt kritiskt på att antalet nyskapade tjänster inom framförallt sektor kommunstyrelsen både i år men också tidigare år tillåtits växa och svälla.

  Ifrån vår horisont radar vi också upp beslutet om att tilläggsbudgetera 12 miljoner kronor för att bygga om Börjessons gamla lokaler till kontorslokaler detta i en tid där det sägs att ett beslut om nytt kommunhus ska vara framme innan valet 2018. Varför inte lägga tiden och fokus på framtiden och skippa halvdana och dyra lösningar där tid plöjs ned i onödan?

  Vi laddar nu för valår med politisk utveckling och utbildning för nya kandidater. Vi kommer kunna presentera en starkare lista än tidigare och en mer utvecklad politik efter en mandatperiod där vi haft representation i kommunens nämnder.

  Robert Jansson(SD)

 • M borde rätta in sig i ledet!

  Av jonaslundgen den 31 oktober, 2017
  0

  När ska M agera lokalt?

  Med anledning av Moderaternas årskonferens där de partipolitiska riktlinjerna ska dras och beslutas om så ställer vi nu frågan öppet till M om när de har tänkt sig att implementera denna lite hårdare migrationspolitik även lokalt. Läs insändare som publicerades i Alekuriren.