Sverigedemokraterna i Ale | Sida 3

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Vi prioriterar RÄTT !

  Av jonaslundgen den 11 januari, 2017
  0

  Insändare publicerad i Alekuriren vecka 2 2017 med anledning av Kommunfullmäktiges sammanträde den 19:e december där allmänheten slöt upp och protesterade mot planerade nedskärningar inom förskolan och grundskolan.

  barniskola

  Insändaren i sin helhet:
  Prioritering till det sämre för våra barn och våra äldre

  Kommunfullmäktige mötet den 19 december var ett dystert möte där våra barn inte fick gehör. Lärare, skolpersonal, fackligt förtroendevalda och barn hade samlats för att protestera mot de planerade neddragningarna inom skolan och förskolan.

  I samband med detta behandlades ärende om utvecklingsstöd 2017. Syftet med utvecklingsstödet är att tillskottet ska stödja kommunens fortsatta utveckling för att bli än mer kostnadseffektiv. Vi Sverigedemokrater såg liggande förslag som delvis skadligt för kommunens fortsatta utveckling. Vi föreslog därför en annan inriktning genom ett ändringsyrkande där vi fortsatte på vår röda tråd med prioritering för våra barn och äldre.

  Vi kan finansiera våra prioriteringar genom att dra bort flertalet icke nödvändiga satsningar. Under 2017 så kommer kommunen att lägga 5,5 mkr kommunala skattemedel på mottagarverksamhet för ensamkommande barn. Detta för att kommunen inte säger sig lyckas med att ställa om till billigare boendeplatser. Vid halvårsskiftet när ersättningen ifrån migrationsverket sänks har kommunen haft ett helt år på sig att agera. Ännu är det ett halvår kvar att agera på. Vi föreslog att dessa stryks. Vidare föreslås att en omställning och avveckling av tjänster sker inom sektor KS vilket kostar 1,3 mkr. Det finns inga rimliga argument för så vidlyftiga uppdrag. Under 2017 finns avsatt 0,5 mkr för att anlita en hälsocoach inom äldreomsorgen. Det kan säkert vara bra men vi anser att grundorsaken ska åtgärdas först dvs. höja grundbemanningen vilket såväl övertidstimmar som beställning ifrån bemanningsenheten vittnar om. Istället prioriterar vi bland annat ett test med en högre grundbemanning inom hemtjänsten i Bohus.

  Vi vill införa karriärstegen för undersköterskor inom äldreomsorgen och samtidigt erbjuda en vidareutbildning av barnskötare. Att kunna behålla och utveckla kompetens tror vi är viktigt för att minska behovet av nyrekrytering samt öka attraktiviteten för Ale som arbetsgivare. Vi valde också att prioritera en del av ansökan ifrån utbildningsnämnden för att möta kommande ökning av antal elever inom skolan och förskolan. Där får skolan en viss kompensation för att kunna behålla kompetens och där vi kan bespara 6,5 tjänster.

  I vårt förslag till budget som behandlades i juni så hade vi avsatt medel för 15 extra förskolelärare för att hålla en hög lärartäthet. Detta var inget som varken den rödgröna röran eller alliansen valde att ens kommentera. Kanske på grund av en låsande överenskommelse den sk. Skolöverenskommelsen?

  Den rödgröna röran tillsammans med alliansen tiger tyst genom sin skolöverenskommelse. Vi har bevisat att det går att göra andra prioriteringar. Med en Sverigedemokratisk budget och förslag till utvecklingsstöd kan vi konstatera att 21 av de 50 hotade lärartjänsterna hade kunnat behållas. Vi tycker det är riktigt tråkigt att vårt försök till en bättre prioritering inte fick gehör särskilt för våra barn och anställdas skull. Tänker övriga partier agera?

 • Medborgarförslag via webben

  Av jonaslundgen den 12 november, 2016
  0

  Interpellation ang införandet av e-petetioner.

  För att underlätta för Ale kommuns medborgare föreslog vi redan 2011 att man kunde införa ett system så att det blev möjligt att skicka in medborgarförslag via webben, bekvämt och praktiskt tyckte vi. Tyvärr har det inte hänt så mycket ännu trots att vi fick till svar att arbetet med drtta redan skulke vara påbörjat. Med anledning av att inget ännu syns på webben ställer vi en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande.

  Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om införande av e-petetioner
  2011 motionerade vi Sverigedemokrater bland annat om att kommunen ska implementera en webbaserad plattform för invånares synpunkter och förslag i linje med så ett så kallat e-petitionsverktyg. Svaret vi fick på den motionen då var att arbetet är påbörjat samt att sektorn uppfattade sig redan ha detta uppdrag. Citat ifrån tjänsteutlåtandet: ”motionen stämmer väl överens med det uppdrag sektor kommunstyrelsen uppfattar sig ha fått när det gäller demokratifrågor i Ale kommun.”
  För att höra hur det går frågade jag utvecklingssekreteraren och fick informationen att kommunen inom kort kommer ha den tekniska möjligheten att införa e-petitioner. Däremot verkar det idag inte finnas något uppdrag att e-petitioner ska införas.
  Med anledning av detta har jag några frågor:
  – Finns det idag ett politiskt uppdrag att införa e-petitioner?
  – Om inte planerar kommunledningen att ge förvaltningen i uppdrag att införa e-petitioner nu när de tekniska förutsättningarna snart är på plats?
  – När kan en sådan lösning vara på plats?

  För Sverigedemokraterna
  Robert Jansson

 • Medlemsmöte 26/11

  Av jonaslundgen den 11 november, 2016
  0

  Medlemsmöte 26/11 – Migration i siffror
  image

  Välkommen på medlemsmöte den 26/11 klockan 18:00 på vårt kansli.
  Vi pratar om Migrationen i siffror. Mycket har hänt det senaste året i Sverige och kommunerna har drabbats hårt av massinvandringen. Jonas som även sitter i Migrationsdomstolen har siffrorna på pränt och det är häpnadsväckande tal vi pratar om.

  Robert berättar om vad som händer i kommunfullmäktige, våra nya motioner och interpellationer.

  Självklart så bjuder vi på fika, varmt välkomna!

 • RESPEKT FÖR VÅRA ÄLDRE

  Av jonaslundgen den 26 oktober, 2016
  0

  Äldre ska behandlas med respekt


  Vi publicerade denna insändare i veckans nummer av Ale Kuriren (v.43) Vi vill påvisa att vi i vår verksamhetsplan och presenterade budgetförslag var det parti som satsade mest på våra äldre. Inte bara maten ska bli bättre utan vi fann även utrymme att anställa 2 personer för att utöka aktiviteten för våra äldre medmänniskor. Läs hela artikeln nedan.

  PicsArt_10-26-01.07.46

  Äldrefrågor ska behandlas med respekt!

  Vi är uppriktigt sagt ledsna över att vi tyvärr inte kunde närvara vid mötet om äldrefrågor i medborgarhuset i början av oktober. Tyvärr låter det sig inte alltid göras med andra åtaganden och privata situationer. Med det sagt vill vi klargöra att vi Sverigedemokrater alltid har respekterat frågor som rör våra äldre och har i vår verksamhetsplan budgeterat både för en aktiv fritid för äldre och för att maten ska bli bättre. I vår verksamhetsplan och förslag till budget för 2017 i Ale ville vi satsa 1,3 miljoner på en aktiv fritid för äldre och då 2 heltidstjänster för ändamålet. Dessutom ville vi satsa ca: 1,3 miljoner på matkvaliteten.

  För de flesta på äldreboenden är måltiderna dagens absoluta höjdpunkt. Flera undersökningar har gjorts och det finns boenden som tillagar mat på plats. I Halland gjordes en stor undersökning i ämnet och nu finns det äldreboenden som tillagar maten på plats i huset. De äldre kan känna doft av mat och bak och det har visat sig att det ökar aptiten, nylagad varm mat från ett kök nära matplatsen. Mat kommer ut på uppläggningsfat och de äldre som kan har varit behjälpliga med viss tillagning, avsmakning och råvaruberedning.

  Maten är en livsnödvändighet för ALLA och borde i kommunala verksamheter serveras på lika villkor och med respekt för det sociala engagemanget det för vissa innefattar. Måltiden är en social händelse, en gemenskap där vi delar tankar och erfarenheter samtidigt som vi tillfredsställer hungern. Det finns därför alla skäl i världen att enträget fortsätta diskussionerna och idéspridningen kring hur denna höjdpunkt kan utvecklas och förbättras.

  Vi hoppas att det i slutändan kan komma till stånd ett tillagningskök i det nya seniorcentrum som skall byggas. Det kan finansieras med medel ifrån det vi i majoritetens budget kallade ”flumprojektet”, Sociala investeringar. Dit skulle det avsättas 2,5 miljoner kronor. Ett tillagningskök där de äldre kan vara verksamma kan mycket väl ses som en social investering.

  På nationell nivå lägger vi stora extra satsningar för Sveriges äldre däribland en avskaffning av den sk. pensionärsskatten vilket ger i snitt 475 kr/månad och höjd garantipension med 795 kr/månad. Vi presenterade även ett matlyft i vår budget vilket syftar till att säkerställa att vissa grundkrav uppfylls gällande näringsinnehåll och kvalitet. Vi satsar nationellt totalt 4,5 miljarder extra på de äldre i Sverige.

  Partier må vara oense i många frågor och visioner och synpunkter skiljer sig åt. En vision och önskan borde vi dock alla ha gemensam, att på ålderns höst bli hörd, sedd och respekterad. För oss är det en självklarhet.

  Vi visar med vår politik respekt för våra äldre i Ale. Måltider och det sociala engagemanget är bara en del i det hela. Vi har med vår verksamhetsplan presenterat en budget och en vision som förutom siffror innehåller respekt för alla våra invånare inklusive våra äldre.

  Sverigedemokraterna Ale

   

   

 • Nej till Stor-regioner

  Av jonaslundgen den 28 september, 2016
  0

  PicsArt_09-28-04.54.45

  Insändare publicerad i Ale Kuriren v.40

  Hyckleriet finner inga grän(S)er
  Inom Ale-politiken pratas det ofta om ökad demokrati och större möjligheter för invånarna att påverka de politiska besluten. Ökad medborgardialog, medborgarbudget och E-petitionsverktyg är bara några av de exempel som diskuterats den senaste tiden och i många fall är det goda idéer. Vid kommunstyrelsens möte den 27 september behandlas remiss om ny regionindelning där Ale kommun ska yttra sig över den nya regionindelningen. Indelningskommittén har på regeringens uppdrag att föreslå nya läns- och landstingsindelningar. I ett delbetänkande föreslås tre nya län varav Västra Götaland föreslås bli ett av dessa genom att Västra Götalands län och Värmlands län slås samman.
  Detta innebär att makten kommer att flyttas ifrån folket och möjligheten att påverka kommer att minska alltmer. Istället för 49 kommuner blir det nu hela 65 kommuner som ska besluta om prioriteringarna. Ett demokratiskt underskott skapas. Det är troligt att anta att olika verksamheter kommer att centraliseras än mer än idag. Regionens administration blir att allt större och mer komplex att styra och svårare att påverka. Listan kan göras lång över de negativa effekterna.
  Sverigedemokraterna säger nej till nya storregioner. Inte helt oväntat föreslås ifrån kommunens tjänstemän att tillstyrka förslaget om en ny ännu större region.
  Hur kan ni övriga politiker stå rakryggade när ni nu säger ja till större och fler storregioner? Å ena sidan säger ni att ni vill vidareutveckla möjligheten att påverka i Ale och å andra sidan förespråkar ni större regioner som de facto kommer innebära minskade möjligheter för medborgarna att påverka sin landstingspolitik.
  Invånare i Ale glöm inte detta hyckleri 2018 när det är val och de andra politikerna dyrt och heligt står och lovar lokal sjukvård och en fungerande kollektivtrafik. De övriga partierna får nu stå som ansvariga för denna maktförflyttning ifrån folket.

  Robert Jansson
  Gruppledare SD