Sverigedemokraterna i Ale | Sida 4

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Vad är att ta ansvar ?

  Av jonaslundgen den 25 mars, 2016
  0

  Debatt i Alekuriren om den misslyckade invandringspolitiken och ansvarsfrågan.

  image

  Svar till övriga gruppledare: SD tar ansvar
  Om ni hade lyssnat till bakgrunden för mötet vilket föredrogs av KSO så framgick det tydligt att mötets agenda hade två spår, dels att lösa boendefrågan men också att diskutera hur kommunens politiker och tjänstemän ska hitta ett sätt att kommunicera ut detta på. Outtalat var syftet att undvika alla former av avvikande åsikter och eventuella protester. Vi ser detta som ett föraktfullt sätt att angripa frågan på gentemot våra invånare.
  Ni verkar varken ha lyssnat vad som sades vid mötet eller läst insändaren. Vi har varit mycket tydliga med att vi visst kan komma med synpunkter kring byggnation, placering och på vilket sätt det ska ske. Samtidigt som vi var tydliga med att vi inte kommer att delta i att informera om och förankra er politik.
  Trots att åtta personer författat insändaren så lyckas ni inte hålla isär begreppen. Ni blandar in flyktingsituationen i sin helhet vilket inte har med saken alls att göra. Vi anklagar er för en misslyckad invandringspolitik såväl nationellt som lokalt och inget annat.
  Det anförs att vi inte tar ansvar. Faktum är att vi genom vårt agerande tar ansvar för det mandat som våra väljare har givit oss och vi verkar efter det mandatet. Ansvar handlar inte om att valsa efter andras tyckande och agerande. Det är föga troligt att alla övriga åtta partier skulle delta i en arbetsform framtagen av Sverigedemokraterna. Vi påtalar nu när vi inte ämnar delta i Er framtagna arbetsform. Att inte påtala det skulle däremot vara oansvarigt av oss.
  Sverigedemokraterna Ale

 • vattenkraft

  Ebb i debatten kring vattenkraften i kommunen och frivilliga resursgruppen!

  Av robert.jansson den 19 mars, 2016
  0

  Insändare publicerad i Alekuriren vecka 11.

  Den förnybara kraften i rörligt vatten har använts sedan urminnes tider, så också i vår kommun. Ale kommuns geografi präglas av vattendrag. Mellan dessa vattendrag rinner små och stora vattendrag som alla strävar mot havet. I nästan varje bäck finns spår som vittnar om vattnets betydelse som kraft. I och bredvid våra vattendrag finns dammar, gamla kvarnar, fabriker och kraftverk. En kraft som är förnybar och ren.

   

  Måndagen den 7 mars behandlade fullmäktige bland annat vår motion om att upprätta en vattenkraftsplan för kommunen samt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och extra ordinära händelser. Vår motion handlar i stora drag om att ta fram en plan för vattenbruket i kommunen för såväl befintlig vattenkraft som möjliga nya platser för utvinning av vattenkraft. Våra förslag till beslut var att:

  • Utreda möjligheterna att göra en översyn av våra små och stora vattendrag, i syfte att utvinna energi.
  • Upprätta en vattenkraftsplan.
  • Utreda metoder för att stimulera fastighetsägare att nyetablera och utveckla vattenkraftsutvinning där miljön och förutsättningarna så tillåter.
  • Ha som mål att öka energiuttaget i vattenvägarna inom kommunen.

  Motionen avslogs utan vidare debatt i fullmäktige, övriga partier förhöll sig i stort sett passiva. Vi framhöll vattenkraftens stabila energiförsörjning och att det vid rätt hantering inte påverkar miljön i någon större utsträckning. Vore det inte rimligt att ha en vattenkraftsplan eftersom att vattenkraften är en realitet i Ale kommun idag? Jo självklart säger vi Sverigedemokrater! Både Miljöpartiet och Centern fick frågan om de inte såg nyttan med lokalproducerad el. Inget av de båda partierna brydde sig om att svara. Vi tolkar det som att förnyelsebar energi inte är någon viktig fråga för dem. Tjänstemännen har haft två år på sig att bereda motionen, inte ens det bemödade man sig med att kommentera. Varför det tagit så lång tid är det ingen som verkar veta. Vi konstaterar bara att miljömålen tydligen inte är så högt ställda för de (s)tyrande, energi- och klimatplanen till trots.

   

  Som nämnts avhandlades en annan fråga; handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor och extra ordinära händelser. Sverigedemokraterna föreslog att detta handlingsprogram även skulle innefatta ett uppdrag om att inrätta samarbete med Frivilliga resursgruppen(FRG). FRG är en organisation som samordnas av civilförsvarsförbundet. Upplägget fungerar på så vis att kommunen tecknar avtal och beställer den kompetens kommunen är i behov av där frivilliga personer utbildas inom den beställda kompetensen. Kostnaden för avtalet som sådant är ringa. Vid nyttjande av avtalet utgår ersättning till de frivilliga personerna enligt samma nivå som räddningstjänst i beredskap. FRG kan bland annat bistå med hjälp att informera allmänheten och drabbade, hjälpa till med administrering och registrering, bistå vid större evenemang och hjälpa till vid utrymningar och evakueringar med mera. Förslaget fick inget stöd alls från de övriga partierna i Ale kommunfullmäktige. Ambitionen är stor att växa som kommun men det saknas en seriös agenda för en adekvat krishanteringsförmåga. Varför de övriga partierna inte har några större ambitioner gällande krishantering är för oss Sverigedemokrater en gåta. I korthet ett viljelöst kommunfullmäktige inom flera viktiga frågor vid dess senaste möte.

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

 • Den misslyckade invandringspolitiken

  Av jonaslundgen den 9 mars, 2016
  0

  Kommunen ska ta emot 115 nyanlända.

  image

  SD står utanför övriga partiers misslyckade invandringspolitik

  Under måndagen i förra veckan var alla partier inkallade till möte med anledning av att kommunen från och med 1 mars är tvingade enligt lag att ta emot 115 vuxna nyanlända samt att ordna bostad åt dessa. Mötets agenda var att diskutera hur kommunens politiker och tjänstemän ska hitta ett sätt att kommunicera ut detta, med syfte att undvika alla former av avvikande åsikter och eventuella protester. De övriga partierna vill nu tvinga på kommunens invånare deras misslyckade invandringspolitik. Paula Örn och Mikael Berglund är nu sina respektive partiers lokala verkställare av misslyckad invandringspolitik.

  Vid mötet meddelade Sverigedemokraterna tydligt att vi inte kommer vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade politik. Det är ni socialdemokrater och moderater som är ansvariga för situationen så som den ser ut idag. Det är nu upp till kommunens övriga partier att lösa placeringen och byggnation för att möta lagkraven. Vi kommer dock att komma med synpunkter där vi får möjlighet när det gäller byggplatser och på vilket sätt kommunen avser bygga på. Kommunen har pekat ut 14 olika platser i kommunen som potentiella byggplatser för bostäder i ännu ospecificerad kvalitet och utformning. Några platser i respektive ort ligger nu ”under luppen” av kommunen.

  Efter att vi sverigedemokrater meddelat att vi inte kommer vara en del i detta så lämnades mötet och det är nu upp till de övriga partierna att lösa sina egenskapade problem. Vi sverigedemokrater kommer nu att göra allt vad vi kan för att minska den skadliga politikens effekter!

  Sverigedemokraterna Ale

 • mynt

  (S)löseri med skattebetalarnas pengar

  Av robert.jansson den 13 januari, 2016
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 2.

  (S)löseri med skattebetalarnas pengar

  Ale kommun värmer till stora delar upp sina byggnader med fjärrvärme. En stor del av fjärrvärmens energi kommer ifrån avfallsförbränning och spillvärme ifrån industrier. Faktum är att en så stor del som hälften av fjärrvärmen kommer ifrån spillvärme som genereras vid industrierna i Nol och Bohus.

  Till kommunstyrelsens möte den 19 januari finns förslag ifrån de styrande att förändra avtalet med Göteborg energi som levererar fjärrvärmen till kommunen. Kommunen kommer enligt avtalsförslaget att gå över till producerad fjärrvärme enligt ”Bra miljöval”. Det låter kanske bra vid en första anblick. Bra miljöval enligt Göteborgs Energis produktutbud innebär att kunden uteslutande får energi ifrån förbränning av trädbränslen. Till saken hör att fjärrvärme redan är ett bra miljöval eftersom att energi tas tillvara som annars hade gått till spillo.

  För vem i Ale är det bra att vi går ifrån att använda spillvärme som redan finns och som dessutom endast kan förbrukas i Göteborgsregionen till att enbart elda med trädbränslen? Kontentan blir att spillvärmen ifrån industrierna pumpas ner till Göteborg medan trädbränsleeldad värme måste pumpas upp. Är det miljövänligt? Låt trädbränsleenergin användas där ingen spillvärme finns att tillgå.

  Det nya avtalet kommer att kosta Ales skattebetalare ca 230.000kr mer per år. Pengar som vi Sverigedemokrater anser kunde ha använts till andra ändamål i kommunen.

  Vi har sedan den senaste revideringen varit emot den kostsamma energi- och klimatplanen för Ale kommun. Sverigedemokraterna kommer även denna gång att rösta emot detta vansinniga slöseri med skattebetalarnas pengar!

  Robert Jansson (SD)

 • Motion om bättre beredskap

  Av jonaslundgen den 29 oktober, 2015
  0

  En ännu bättre beredskap!

  image

  Man kan aldrig vara nog förberedd tycker vi och önskar därför att Ale Kommun tecknar avtal med FRG-Frivilliga resursgruppen som då finns att tillgå som en extra resurs i händelse av en katastrof eller händelse där kommunens egna resurser inte räcker till. Flertalet kranskommuner har redan avtal med FRG så varför inte Ale ?

  Motionen i sin helhet:

  Motion om att Ale Kommun ingår avtal med Civilförsvarsförbundet avseende Frivilliga Resursgrupper
  En katastrof går aldrig att förutse och man kan aldrig ha nog med beredskap för att vid en oförutsedd händelse kunna säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Vi har i vår kommun under sommaren sett flera exempel på problem i vattenförsörjningen. Händelser som potentiellt skulle kunna ha påverkat våra invånare än mer. Vid den typen av händelser krävs att kommunen har möjlighet att kalla in utbildade personer. Vid allvarliga händelser och störningar i samhället behöver arbetet med krisberedskap präglas av samarbete mellan såväl myndigheter, kommuner och landsting, som privata företag, frivilligorganisationer och enskilda individer för att möjliggöra samordnade insatser vid kriser.
  För kriser och akuta tillfällen har kommunen till sitt förfogande den egna personalen inom olika områden, räddningstjänsten och andra myndigheter samt i vissa fall civilsamhället i form av hemvärnet. Utöver detta finns idag möjlighet för alla kommuner och landsting att teckna avtal med civilförsvarsförbundet som sammansluter personer i frivilliga resursgrupper. En frivillig resursgrupp (FRG) består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

  FRG kan kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt som exempelvis en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blivit förorenat eller ett långvarigt elavbrott. FRG kan exempelvis hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. För att finansiera avtalet med Civilförsvarsförbundet kan kommunen ansöka om anslag för krisberedskap ifrån MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen belastas således inte ekonomiskt vid ingående av avtal med Civilförsvarsförbundet utan endast vid nyttjandet av resurserna i händelse av behov.
  Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:
  – Teckna avtal med Civilförsvarsförbundet Bohus avseende Frivilliga resursgrupper