Sverigedemokraterna i Ale | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale

Välkommen till SD-Ale lokala webbplats
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker, tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande & GruppledareRobert_press (134x140)
Robert Jansson
Tel: 0703-836482
Mail: ale@sd.se


Postadress:
C/O Sverigedemokraterna Ale
Hålan 185
44990 Nol

facebook1

 • Den misslyckade invandringspolitiken

  Av jonaslundgen den 9 mars, 2016
  0

  Kommunen ska ta emot 115 nyanlända.

  image

  SD står utanför övriga partiers misslyckade invandringspolitik

  Under måndagen i förra veckan var alla partier inkallade till möte med anledning av att kommunen från och med 1 mars är tvingade enligt lag att ta emot 115 vuxna nyanlända samt att ordna bostad åt dessa. Mötets agenda var att diskutera hur kommunens politiker och tjänstemän ska hitta ett sätt att kommunicera ut detta, med syfte att undvika alla former av avvikande åsikter och eventuella protester. De övriga partierna vill nu tvinga på kommunens invånare deras misslyckade invandringspolitik. Paula Örn och Mikael Berglund är nu sina respektive partiers lokala verkställare av misslyckad invandringspolitik.

  Vid mötet meddelade Sverigedemokraterna tydligt att vi inte kommer vara en del i arbetet med att förankra övriga partiers misslyckade politik. Det är ni socialdemokrater och moderater som är ansvariga för situationen så som den ser ut idag. Det är nu upp till kommunens övriga partier att lösa placeringen och byggnation för att möta lagkraven. Vi kommer dock att komma med synpunkter där vi får möjlighet när det gäller byggplatser och på vilket sätt kommunen avser bygga på. Kommunen har pekat ut 14 olika platser i kommunen som potentiella byggplatser för bostäder i ännu ospecificerad kvalitet och utformning. Några platser i respektive ort ligger nu ”under luppen” av kommunen.

  Efter att vi sverigedemokrater meddelat att vi inte kommer vara en del i detta så lämnades mötet och det är nu upp till de övriga partierna att lösa sina egenskapade problem. Vi sverigedemokrater kommer nu att göra allt vad vi kan för att minska den skadliga politikens effekter!

  Sverigedemokraterna Ale

 • mynt

  (S)löseri med skattebetalarnas pengar

  Av robert.jansson den 13 januari, 2016
  0

  Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 2.

  (S)löseri med skattebetalarnas pengar

  Ale kommun värmer till stora delar upp sina byggnader med fjärrvärme. En stor del av fjärrvärmens energi kommer ifrån avfallsförbränning och spillvärme ifrån industrier. Faktum är att en så stor del som hälften av fjärrvärmen kommer ifrån spillvärme som genereras vid industrierna i Nol och Bohus.

  Till kommunstyrelsens möte den 19 januari finns förslag ifrån de styrande att förändra avtalet med Göteborg energi som levererar fjärrvärmen till kommunen. Kommunen kommer enligt avtalsförslaget att gå över till producerad fjärrvärme enligt ”Bra miljöval”. Det låter kanske bra vid en första anblick. Bra miljöval enligt Göteborgs Energis produktutbud innebär att kunden uteslutande får energi ifrån förbränning av trädbränslen. Till saken hör att fjärrvärme redan är ett bra miljöval eftersom att energi tas tillvara som annars hade gått till spillo.

  För vem i Ale är det bra att vi går ifrån att använda spillvärme som redan finns och som dessutom endast kan förbrukas i Göteborgsregionen till att enbart elda med trädbränslen? Kontentan blir att spillvärmen ifrån industrierna pumpas ner till Göteborg medan trädbränsleeldad värme måste pumpas upp. Är det miljövänligt? Låt trädbränsleenergin användas där ingen spillvärme finns att tillgå.

  Det nya avtalet kommer att kosta Ales skattebetalare ca 230.000kr mer per år. Pengar som vi Sverigedemokrater anser kunde ha använts till andra ändamål i kommunen.

  Vi har sedan den senaste revideringen varit emot den kostsamma energi- och klimatplanen för Ale kommun. Sverigedemokraterna kommer även denna gång att rösta emot detta vansinniga slöseri med skattebetalarnas pengar!

  Robert Jansson (SD)

 • Motion om bättre beredskap

  Av jonaslundgen den 29 oktober, 2015
  0

  En ännu bättre beredskap!

  image

  Man kan aldrig vara nog förberedd tycker vi och önskar därför att Ale Kommun tecknar avtal med FRG-Frivilliga resursgruppen som då finns att tillgå som en extra resurs i händelse av en katastrof eller händelse där kommunens egna resurser inte räcker till. Flertalet kranskommuner har redan avtal med FRG så varför inte Ale ?

  Motionen i sin helhet:

  Motion om att Ale Kommun ingår avtal med Civilförsvarsförbundet avseende Frivilliga Resursgrupper
  En katastrof går aldrig att förutse och man kan aldrig ha nog med beredskap för att vid en oförutsedd händelse kunna säkerställa att tillräckliga resurser finns för att kunna upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Vi har i vår kommun under sommaren sett flera exempel på problem i vattenförsörjningen. Händelser som potentiellt skulle kunna ha påverkat våra invånare än mer. Vid den typen av händelser krävs att kommunen har möjlighet att kalla in utbildade personer. Vid allvarliga händelser och störningar i samhället behöver arbetet med krisberedskap präglas av samarbete mellan såväl myndigheter, kommuner och landsting, som privata företag, frivilligorganisationer och enskilda individer för att möjliggöra samordnade insatser vid kriser.
  För kriser och akuta tillfällen har kommunen till sitt förfogande den egna personalen inom olika områden, räddningstjänsten och andra myndigheter samt i vissa fall civilsamhället i form av hemvärnet. Utöver detta finns idag möjlighet för alla kommuner och landsting att teckna avtal med civilförsvarsförbundet som sammansluter personer i frivilliga resursgrupper. En frivillig resursgrupp (FRG) består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB).

  FRG kan kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt som exempelvis en stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blivit förorenat eller ett långvarigt elavbrott. FRG kan exempelvis hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Genom kommunen kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter. För att finansiera avtalet med Civilförsvarsförbundet kan kommunen ansöka om anslag för krisberedskap ifrån MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen belastas således inte ekonomiskt vid ingående av avtal med Civilförsvarsförbundet utan endast vid nyttjandet av resurserna i händelse av behov.
  Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:
  – Teckna avtal med Civilförsvarsförbundet Bohus avseende Frivilliga resursgrupper

   

   

 • KOMMUNHUSFRÅGAN

  Av jonaslundgen den 21 oktober, 2015
  0

  Nej till skenbeslut om nytt kommunhus!

  image

  Insändare publicerad i Ale Kuriren:

  Sverigedemokraterna står för en långsiktig och försiktigt framåtskridande samhällsutveckling. Ett varsamt hanterande av de gemensamma, ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vi bejakar de värden som gjort att våra invånare valt att bo i just Ale. När vi pratar med många av våra invånare så hör vi att de bland annat valt kommunen för dess småskalighet och dess lugn.
  Vi anser att fokus ska ligga på att förfina och utveckla välfärdens kärna med bland annat nya och bra skolor och förskolor. Ett nytt kommunhus är fel fokus i nuläget!
  Ett kommunhus är en av de mest centrala delarna i kommunens organisation. Vi anser att kommunen ska äga sitt eget kommunhus. Genom att äga huset själv tar vi ansvar för kommunens ekonomi över lång tid. Vem kommer ta ansvar för framtida hyreshöjningar som kan komma att skjuta i höjden? Vi kan inte få ett billigare kommunhus än det vi har idag i Alafors. Vi har annat att lägga pengar på än till privata fastighetsbolag. Kommunen kan genom ett ägande fritt disponera huset som man vill och har rådighet över det utan oro för hyresuppsägning eller andra problem som kan uppstå till följd av att vi endast är hyresgäster.
  Ett mer ansvarsfullt förfarande hade varit att fortskrida på samma sätt som en privatperson agerar inför till exempel ett bostadsköp. Först påbörjas ett sparande och en budget upprättas för ändamålet. Därefter tas beslut om var och när projektet ska påbörjas. I denna kommun startade diskussionen i fel ände. Diskussionen startade om var huset skall stå och inte som brukligt hade varit; Vad har vi råd med och vilket är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet över tid?
  I utredningen framgår att hela kalkylen bygger på att kommunen väljer flexkontor som alternativ för att kalkylen ska gå ihop dvs. att man minskar lokalytan. Detta är något som vi aldrig kommer att ställa upp på! Vi ska inte inskränka i personalens arbetsmiljö bara för att få kalkylen att gå ihop. I utredningen har man bara höftat till att vi behöver 70% av dagens lokalytor. Detta är inte seriöst!
  Vidare tycker vi det är högst anmärkningsvärt att det inte ingår någon form av beslut för kommande användning av nuvarande kommunhus i samband med ett beslut om att låta bygga ett nytt kommunhus. Utan detta riskerar vi att det gamla kommunhuset står tomt och öde eller att verksamhet med mycket låg nyttjandegrad blir följden i kommunhuset i Alafors. Detta blir då ett mycket dåligt och olyckligt beslut då kostnaderna för ägande och uppvärmning av det gamla kommunhuset kommer att kvarstå.
  Vi säger klart och tydligt nej till ett skenbeslut och ett nytt kommunhus i nuläget och vidhåller vårt vallöfte!

  Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp

   

   

 • Ensamkommande flyktingbarns ålder

  Av jonaslundgen den 5 oktober, 2015
  0

  image

  Åldersbestäm på medicinsk väg !

  Det är oerhört svårt ibland att identifiera nyanlända ensamkommande flyktingbarn och man kan läsa rapporter om personer som var långt över myndig ålder men som registrerats som ensamkommande flyktingbarn. I och med detta lämnar vi in en motion där vi vill att man med enkla medicinska kontroller kan åldersbestämma personer i de fall man känner tveksamhet.

   

  Motionen i sin helhet

  Medicinsk åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn
  Sedan 1 januari 2014 har migrationsverket rätt att anvisa ensamkommande flyktingbarn till kommuner även om migrationsverket inte har något avtal med kommunen. Migrationsverket kan göra detta oavsett kommunens förutsättningar för att kunna hantera den nya situationen. Några särskilda skäl för anvisning till kommuner utöver överenskommelse krävs inte längre. Ett beslut om anvisning kan heller inte överklagas. Med detta i åtanke, fram tills förändring på detta område sker så bör det finnas en diskussion kring hur detta skall hanteras på bästa möjliga sätt där lagar garanteras att följas. Ale kommun bör ha som främsta ambition att detta sker på ett rättssäkert sätt och därmed med de medel man kan på lokal nivå försvåra för den som vill utnyttja svenska lagar och resurser på skattebetalarnas kostnad.
  I ett reportage från SR Örebro som publicerades 7 mars 2010 så uppmärksammades det att flera av de unga som kom till Sverige i egenskap av ensamkommande barn i många fall var äldre än vad de uppgav, enligt en handläggare som valde att yttra sig så uppgav hon att det kunde skilja så mycket som 10 år. I Norge så har trenden av mottagandet av ensamkommande barn svalnat rejält efter att tandtester som genomfördes 2013 visade att nio av tio av dom som utgav sig för att vara barn i själva verket var över 18 år. I Danmark kan man se samma mönster då 70 % av de ensamkommande som anlände till Danmark under 2013 visade sig vara över 18 år, detta enligt justitieministeriets statistik. Det finns således ingenting som tyder på att situationen skulle skilja sig avsevärt mycket vad gäller Sveriges mottagande.

  I ett annat inslag från SR som publicerades 27 mars 2015 så uttrycker socialstyrelsen oro över att migrationsverket inte följer deras rekommendationer i sin helhet. Istället för att inleda åldersbestämningen med en barnläkarundersökning så har migrationsverket huvudsakligen valt att göra röntgenundersökningar. En faktor som bidrar till behovet av kommunala påtryckningar för att migrationsverket ska hantera mottagandet på det sätt som är ämnat för att få till en korrekt och pålitlig bedömning.

  Att myndiga individer kan falla inom kategorin ensamkommande flyktingbarn innebär en uppenbar brist i systemet vad gäller rättssäkerhet. Det riskerar uppstå en situation där våra lagar utnyttjas på skattebetalarnas bekostnad, samt att en plats ämnad åt ett barn istället tillges en vuxen. Det riskerar även medföra stor problematik för individen i fråga som blir placerad i skolklasser ämnad för yngre personer såväl som att denne bedöms tillhöra en arbetsför ålder en längre tid vilket i sin tur innebär en senare pensionsavgång. Det kan även medföra allvarliga hälsoproblem som resultat av felmedicinering.

  Sverigedemokraterna i Ale föreslår därför fullmäktige besluta:

  * Att vid framtida avtal med migrationsverket rörande ensamkommande barn enbart acceptera ett mottagande av individer som genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

  * Att alla ensamkommande barn kommunen blir tilldelade utöver eventuella avtal ska ha genomgått medicinsk åldersbedömning i enlighet med socialstyrelsens rekommendationer.

  Hanna Tjusling (SD) Robert Jansson (SD)