Sverigedemokraterna i Ale | Sida 5

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ale!

Detta är SD Ale’s lokala webbplats.
Vi hoppas Ni finner vad Ni söker!

Tveka inte att kontakta oss
för ytterligare information om vår partiförening i Ale.

Ordförande

Lena Camp
Tel: 0705-420462

 

Mail:

ale@sd.se

 

 

Postadress:

Sverigedemokraterna Ale
Ramstorp 180
44691 Alvhem

Gruppledare:

  Robert Jansson
Tel: 0703-836482

 

facebook1

 

 

Läs gärna Sverigedemokraternas egna webbtidning: https://samtiden.nu/

 

 • Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Tyrone Hanson angående hastigheten på Göteborgsvägen i Surte

  Av alexistranmarker den 2019-04-10
  0

  Surteborna och övriga Alebor lever farligt i trafiken bland annat på Göteborgsvägen i Surte.

  På dagtid är det relativt lugnt med hastighetsöverträdelser, men på kvällstid förvandlas Göteborgsvägen till en racerbana för vissa bilförare, 40km/h är det som råder på sträckan. Många hus ligger nära vägbanan utmed Göteborgsvägen och sikten är ofta skymd. Detta är farligt för både bilister och övriga trafikanter vid in och utfarter till fastigheterna

   

  Vi vill fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande:

  • Är du medveten om problemet?
  • Finns det några planer på att åtgärda och förhindra att hastigheten överträds?
  • Om det finns planer; vilka åtgärder tänker ni vidta?
  • Finns det planer på att höja trafiksäkerheten kring Göteborgsvägen?

  Robert  Jansson
  Sverigedemokraterna Ale

   

  ställd till samhällsbyggnadsnämndensordförande i KF 2019-04-08

 • Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)!

  Av jonaslundgen den 2018-08-26
  0


  Vi har nu återigen tvingats att ta till Domstolen och i detta fall Förvaltningsrätten för att de styrande i vår kommun inte följer kommunallagen och således missbrukar sin maktposition. 
  Slarv, missbruk eller okunskap? Det spelar ingen roll, det är så enkelt att man är skyldig som kommunalråd att hålla sig informerad om gällande lagstiftning. Att man gör ETT misstag må väl vara något som kan ursäktas men när man nu återigen på kort tid blir rättad av domstol så kan man undra. Vi håller oss i alla fall uppdaterade och såklart upplyser vi våra kommuninvånare om vad som händer i den kommunala maktens korridorer. Här är insändaren som publiceras i denna veckas nummer av Alekuriren (läs v.34).

   

  Brott mot kommunallagen igen ifrån (S)!

  Alebor nu har det hänt igen! De (S)tyrande har återigen valt att inte följa kommunallagen. Kommunallagen finns till som ett stabilt ramverk för oss alla i kommunen och för att garantera att kommunen styrs på ett demokratiskt och korrekt sätt. Den ska också fungera som ett samspel mellan politiker och tjänstemän och präglas av en tydlig och klar ansvarsfördelning.

  I juni behandlade kommunstyrelsen ett ärende om att ramjustera budgeten för överförmyndarnämnden. För att ramjustera en budget krävs ett beslut i kommunfullmäktige. På detta möte protesterade jag och Sverigedemokraterna mot att kommunstyrelsen inte självt får besluta i ett ärende av den arten. Övriga partier lyssnade föga och jag reserverade mig också mot detta beslut och avsade mig därmed ansvaret för det beslutet. Det får övriga partier ta ansvar för. För att få ordning på det hela valde vi att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Till kommunstyrelsens möte i augusti har kommunens tjänstemän och politiska ledning tydligen valt att läsa kommunallagen och de väljer nu att lägga fram ett ärende i laga ordning till kommunfullmäktige med hänvisning till att ärendet har överklagats.

  För er som läst Alekuriren tidigare i år kanske ni kommer ihåg att kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet tog ett beslut på egen hand trots att hon inte fick. Det beslutet överklagades av oss och där fick kommunen backa. Maktmissbruket var totalt, en sådan arrogans mot vårt demokratiska system. Nu har det alltså hänt igen! Detta påhejat av kommunledningen och samtliga övriga partier. Endast Sverigedemokraterna säger ifrån vid sådana här demokratiska övertramp!

  Vi anser att en omstart behövs av kommunen när det kommer till styrning och ledning. Tystnadskulturen måste bort, arrogansen mot vårt demokratiska system måste rensas ut ifrån korridorerna. Det måste vara stopp för övertramp och maktmissbruk i de kommunala besluten. Vi säger omstart Ale!

 • Dom_förvaltningsrätten

  Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten!

  Av robert.jansson den 2018-05-03
  0

  Kommunalrådet missbrukade makten – beslutet upphävs av förvaltningsrätten!

  I vintras skrev vi om att det socialdemokratiska kommunalrådet Paula Örn beslutat att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”, ansökan var från början på 720.000kr. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

   

  Då detta beslut togs av kommunalrådet självt valde vi att överklaga beslutet eftersom vi ansåg att beslutet skulle ha fattats av hela kommunstyrelsen närvarande och så att ärendet fått sin demokratiska prövning.

  I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser inte att ärendet är särskilt brådskande och skulle istället ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan samt en politisk transparens.

   

  Vi åberopade ett antal hinder för beslut och begärde inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp. Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten att inhibera detta beslut och därmed stoppades beslutet tillsvidare.

   

  Förvaltningsrätten fattade sitt beslut 2018-04-27 och där beslutades inte helt oväntat att det överklagade beslutet skall upphävas.

  Förvaltningsrätten skriver i sitt beslut:

  Förvaltningsrätten har i målet kommit fram till att det överklagade beslutet ska upphävas eftersom det av utredningen inte har framkommit varför det i målet aktuella ärendet varit så brådskande att det oundgängligen måste avgöras innan kommunstyrelsens nästa sammanträde och att kommunstyrelsens ordförande därför har överskridit sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet.

  Nu står det klart att Paula Örn missbrukat makten, överskridit sina befogenheter samt brutit mot kommunallagen ackompanjerat av oppositionsråd Mikael Berglund. Detta är mycket alvarligt. Vi vill se en offentlig ursäkt till Aleborna ifrån Paula för att hon brutit mot kommunallagen. Ett kommunalråd borde veta bättre!

  Som summering skriver förvaltningsrätten i domen följande:

  Kommunen kan därmed inte anses ha fullgjort sin bevisbörda att lämna en godtagbar förklaring till varför det i målet aktuella ärendet varit av så brådskande art att det oundgängligen måste avgöras innan kommunstyrelsens nästa sammanträde. Förvaltningsrätten bedömer därmed att kommunstyrelsens ordförande har överskridit sin befogenhet genom att fatta det överklagade beslutet. Det överklagade beslutet ska då upphävas.

   

  Robert Jansson
  Gruppledare SD Ale

 • Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola

  Av robert.jansson den 2018-04-08
  0

  Nej till ombyggnation av Ale kulturrum till högstadieskola

  Vi ser inte det vara ansvarsfullt att bygga om Ale kulturrum till en högstadieskola. Slutresultatet kommer inte bli fullgott så som det skulle blivit vid en nybyggnation. Vi kommer fortfarande att få problem med att obehöriga personer kommer in i skolan detta med tanke på ett högt samnyttjande med kultur och fritid. Vi ser inte hur det skulle gå att säkerställa mer avskildhet för skolan nu när lokalerna ska samnyttjas mer. Det är inget som belysts alls i utredningsunderlaget.

  Vi ser också stora bekymmer med ansvarsbiten gällande gemensamma ytor. Frågor som när slutar skolans ansvar och när börjar kultur- och fritids ansvar dyker upp. Något som ser helt olika ut från dag till dag. Denna diskussion kommer ständigt att finnas där. Vi anser att det bästa vore att bygga en ny skola i centrala Nödinge, låt Ale kulturrum bli just ett kulturhus kombinerat med ett kommunhus. Vi skulle då bespara elever och lärare från att arbeta i en byggarbetsplats under 1,5-2 års tid. Vi ser inte att det finns en verklighetsförankrad tidsplan i botten. Det finns endast ett satt måldatum i slutet. Någon etappindelning av arbetet har inte påbörjats än, varför vi ser tidsplanen som högst osäker.

  På fråga som vi ställde vid extra informationsmöte varför inte någon etappindelning gjorts fanns inget bra svar. Vid dylika projekt är det normalt att ansvarig bryter ned projekt i deletapper för att överhuvudtaget se om projektet hinns med enligt önskat datum. Vi ser en stor oro i att projektet inte kommer hinnas med i utsatt tid då en stor del av arbetet måste utföras under skolans lovdagar.

  Den budget som nu är äskad har justerats och ändrats flera gånger. På fråga som vi ställde huruvida någon alternativ kalkyl gjorts för att säkerställa att den framilade budgeten verkligen stämmer så var svaret nej. Eftersom att planeringen av detta projekt har gått mycket snabbt finns så klart en oro i om allt är medräknat. Har något missats? Vi ser det som mycket viktigt att budgeten verkligen stämmer och räcker till. Med Ale friidrottsarena nära i minnet där budgeten spräckts med över 50% så är vår oro stor för det här projektet med tanke på den korta planeringstiden för den här digniteten av projekt.

  Vi har redan från början varit emot en ombyggnation av Börjessons mekaniska till kontorslokaler. Om kommunen bara vill så finns det lediga lokaler att använda kortsiktigt för detta behov. Vi har tidigare varit emot en nybyggnation av ett kommunhus i Nödinge, vi ser nu möjligheten att nyttja en redan befintlig byggnad. På sikt skulle Ale kulturrum bli perfekt som kommunkontor och kulturhus.

  Vi säger härmed nej till kortsiktiga ombyggnationer och där vi på sikt ändå kommer att behöva bygga för rätt användning. Varför inte göra rätt från början? Vi menar att kommunen snarast ska påbörja planering för en helt ny skola anpassad efter behovet.

  Sverigedemokraterna Ale

 • Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

  Av robert.jansson den 2018-01-26
  0

  Pressmeddelande från Sverigedemokraterna Ale

  Kommunalrådets missbruk av makten leder till inhibition av ordförandebeslut

  Det socialdemokratiska kommunalrådet i Ale Paula Örn beslutade den 29 december att betala ut 200.000kr till en nystartad förening ”Hemma i Ale”. Enligt underlaget till beslut, en förening till för att stötta och utgöra ett nätverk för de privatpersoner som på olika sätt upplåter sina hem för boende för ensamkommande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskrivet till 18 eller däröver av Migrationsverket.

  Vi Sverigedemokrater menar på att detta är ett missbruk av makten. I kommunstyrelsens delegeringsordning finns förvisso tillåtelse för kommunalrådet att fatta beslut i särskilt brådskande ärenden. Vi anser att ärendet inte är särskilt brådskande och skulle ha beslutats med hela kommunstyrelsen närvarande där möjlighet finns till påverkan. Vi har med anledning av det åberopat ett antal hinder för beslut och begärt inhibition av beslutet vilket innebär att beslutet i verkställigheten ska skjutas upp.

   

  De hinder som vi åberopat för beslut är följande:

  – Ärendet är inte ett brådskande ärende då det inte påvisats varför det föreligger behov av att fatta beslut genom delegation.

  – Det har inte påvisats vilka konsekvenserna blir om beslutet fått vänta till den 16 januari när nästa ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen ägde rum.

  – Det har heller inte påvisats vilka hinder som fanns för att bereda ärendet inför kommunstyrelsens möte den 5 december mer än att kommunen inte prioriterat att bereda(vilket isåfall borde gjorts).

  – Ärendet har blivit liggande 1 månad från det att ansökan kom in.

  – Det har heller inte påvisats vilka försök som gjorts för att kalla till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen exempelvis i samband med kommunfullmäktiges möte den 18 december(vilket är brukligt om något ärende inte hunnits med att beredas i tid).

   

  Den 24 januari beslutade förvaltningsrätten(dock endast preliminärt) att inhibera detta beslut och därmed ska det inte verkställas. Även om detta verkställts i sak ser vi behovet av att beslutet ska tas om där påverkansmöjlighet finns genom kommunstyrelsen. Vi kommer under nästa vecka försöka få reda på om utbetalningen ägt rum eller ej.

   

  Sverigedemokraterna Ale

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a boxed content block. Click the edit button to edit this text.

This is a text block. Click the edit button to change this text.