SÅ VILL SD MINSKA SEGREGATIONEN I ALE! | Sverigedemokraterna i Ale

SÅ VILL SD MINSKA SEGREGATIONEN I ALE!

Flera av våra tätorter dras med stora socioekonomiska svårigheter där vi har haft en stor inflyttning av nyanlända. Detta har lett till att Ale kommun idag är hårt splittrat och segregerat. Vi ser att orten Nödinge särskilt dras med stora problem på grund av en allt för omfattande inflyttning av nyanlända.

Från och med den 1 juli gäller en ny reglering där kommunen nu kan anmäla till migrationsverket om att undanta specifika orter eller områden från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att bo i eget boende.

Detta innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till dagersättning eller särskilt bidrag. Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Den indragna dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar behåller vederbörande rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma område förlorar personen däremot rätten till ersättning. Vidare om området inte längre räknas som socioekonomiskt utsatt, återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen uppgår till 71 kr per dag för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat, sjukvård, medicin, tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter.

 

Vi Sverigedemokrater vill inte titta på utan vill agera och försöka lätta på trycket i samhället.

Vi har nu därför lämnat in en motion där vi vill att kommunen lämnar in en anmälan till Migrationsverket om att orten Nödinge i Ale kommun ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Robert Jansson, gruppledare