Sverigedemokraterna avslöjar! Ale kommun köper in utländskt kött i strid mot kommunens riktlinjer! | Sverigedemokraterna i Ale

Sverigedemokraterna avslöjar! Ale kommun köper in utländskt kött i strid mot kommunens riktlinjer!

Denna insändare publicerades i Alekuriren vecka 24.

På Ale kommuns hemsida informeras kommuninvånarna om att det kött och den köttfärs som kommunen köper in är av Svenskt ursprung, citat ifrån kommunens hemsida ” Kött och köttfärs köper vi från två olika leverantörer vilka båda garanterar ett svenskt ursprung”. Likaså informeras de som besöker hemsidan om att kommunen enbart köper in svensk kyckling.

Sverigedemokraterna har gått igenom inköpslistorna för alla köttprodukter som köpts in under föregående år. Listorna vittnar om att kommunen köper in köttprodukter ifrån en rad länder vilket strider mot de riktlinjer kommunen har satt upp. En anmärkningsvärd andel kommer ifrån öriga Europa, men även USA och Urugay kan stoltsera som leverantörer till Ale kommun. Vid en genomgång av inköpslistorna för kyckling hittar vi produkter med ursprung ifrån Israel, Thailand, Danmark och Brasilien. När det kommer till kalkon har kommunen uteslutande valt att köpa in kalkon av brasilianskt ursprung. Huruvida den skall anses som närproducerad överlåter vi till läsarna att bedöma.

I kommunens miljöprogram som bland annat innefattar kommunens miljöpolicy står det att läsa följande: ”miljöarbetet skall ständigt förbättras och integreras i den ordinarie verksamheten genom att miljöfrågorna särskilt beaktas vid all upphandling av varor och tjänster”. I miljömålen för kommunen står det vidare: ”I övrigt skall närproducerade livsmedel vara ett mål”. Det dokumentet är reviderat och antaget senast 2006. Att kommunen under alla dessa år inte lyckats styra över till att enbart köpa in köttprodukter med svenskt ursprung är minst sagt anmärkningsvärt.

Vi Sverigedemokrater anser inte det vara försvarbart att kommunen köper in livsmedel som fraktas runt halva jordklotet. Vi anser att kommunen skall vara en föregångare när det kommer till upphandlingar och framförallt av livsmedel. Kraven på kommunens leverantörer borde skärpas och ambitionsnivån höjas när det gäller något så vitalt som inköp av livsmedel till våra unga och äldre i kommunen. I sammanhanget är det också anmärkningsvärt att kommunen valt att köpa in ritualslaktad kyckling i detta fall halalslaktad. En slaktprocess där djuren utsätts för onödigt lidande och en hög stressfaktor precis innan djuret avlider. Allt detta samtidigt som djuret är vänt åt ett visst håll och en person med religös bakgrund övervakar alltsammans. Att köpa in kött som slaktats på ett sådant barbariskt sätt är väl inte värdigt en kommun som Ale?

Vi har med anledning av det regelvidriga agerandet valt att via en interpellation fråga ansvarig politiker varför Ale kommun väljer att vilseleda kommunens invånare om att all kyckling och allt kött är av svenskt ursprung när kommunen inte säkerställt att man lever upp till det samt om man anser det vara försvarbart att kommunen köper in kött från andra sidan jorden även fortsättningsvis. Vi önskar också få svar på varför kommunen väljer att köpa in halalslaktat kött enligt islams påbud och därmed kött ifrån djur som utsatts för onödigt lidande samt om det är de styrandes vilja att halalslaktat kött enligt islams påbud ska få förekomma inom Ale kommuns verksamheter. Vi hoppas få svar på dessa frågor under kommande kommunfullmäktigemöte.

Robert Jansson(SD)

Rune Karlsson(SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.