SD Valplattform 2018 | Sverigedemokraterna i Ale

SD Valplattform 2018

Vårt Ale krackelerar – samhället glider isär!

Vårt Ale håller på att krackelera och samhället glider isär. Droganvändningen ökar och går ned i åldrar, fler vapen konfiskeras och gängkriminaliteten ökar. Vården och omsorgen i kommunen befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Personalbrist och höga sjukskrivningstal försätter de äldre i en otrygg miljö och där en skälig omvårdnad inte kan säkras. Skolor upplevs otrygga och skolbarn tvingas gå i undermåliga lokaler som inte är ändamålsenliga.

Det är också allvarligt att flertalet projekt överskrider budget samt att felaktiga prioriteringar inom kommunen har gjorts. Detta har skapat en obalans i den kommunala ekonomin och samhället som helhet. Vi är inte rädda för att dra ned på administration och verksamhet som inte ligger inom kommunens kärnverksamhet.

Vi vill se en omstart av Ale där rätt prioriteringar görs till förmån för de unga och äldre. För detta krävs ett nytänk och mod i ledarskapet.

Vi trycker gärna på omstartsknappen och axlar denna roll.

Vi tydliggör i vår kommunikation och i vår valplattform vad vi anser är fel och vart vårt fokus kommer att ligga i valrörelsen och under den kommande mandatperioden.

Vi lägger fokus på kärnverksamheten med skola och omsorg som högsta prioritet. Vi vill se en sund tillväxttakt, där såväl befolkningstillväxt som samhällsservice utvecklas i gemensam takt med den grund för småskalighet vi värdesätter.

Ta del av SD Ale Valplattform 2018 

Ett allvarligt läge!
Droger och kriminalitet, vård och omsorg samt skolan befinner sig i ett allvarligt läge. Som om det inte vore nog så redovisar de styrande en budget i obalans där man inte har kontroll på utgifterna och höga underskott redovisas.
Läs mer här –>

En skola värd namnet!
Ordning struktur och trygghet skapar förutsättningar för en miljö där alla elever får den rätt till studiero som lagen ska ge dom.
Inför lärarassistenter för att fokusera på kunskapslärande och höja personaltätheten.
Läs mer här –>

En värdig äldreomsorg
Sverigedemokraterna anser att de äldre som under hela sina liv strävat och slitit för att bygga upp dagens välfärd har rätt att få ett tryggt och meningsfullt liv även som äldre.
Läs mer här —>

Vår samhällsbyggnad
Den kommande bostadsbyggnationen i Ale ska kunna påverkas av Aleborna, passa in i den befintliga omgivningen och innehålla en blandning av olika boendeformer. Alla ska värderas lika i sitt bostadssökande och ingen ska ges förtur före någon annan.  Läs mer här —>

Din trygghet
Vårt Ale ska vara en trygg kommun. Vi sätter tryggheten främst och det ska upplevas tryggt att gå och vistas ute i kommunen.
Läs mer här —>

Kultur och fritid
Vi har långsiktiga ambitioner inom området kultur och fritid. Vi bryr oss om våra unga i samhället och vill att alla ska kunna delta i någon form av fritidsaktivitet.
Läs mer här —>

En sammanhållen kommun
Dagens Ale håller på att splittras. Det handlar såväl om tätort mot landsbygd som mellan olika delar av våra orter. Vi vill se en kommun som håller samman.
Läs mer här —>

Företagande i Ale
Näringslivet är motorn i tillväxten och där småföretagarna står för en betydande del. Extra fokus ska ligga på att ge stöd och underlätta för de småföretagare som bor och verkar i kommunen.
Läs mer här —>

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen måste öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Konkurrensen om kompetent arbetskraft är hård och här behöver vi möta upp för att säkra nästa generation medarbetare. Att behålla befintlig arbetskraft i dagens arbetsmarknadssituation ställer nya krav på oss som arbetsgivare.
Läs mer här —>