Varför SD Ale ställde sig bakom Vänsterpartiets motion om Vita Jobb – En modell för justa villkor vid offentlig upphandling | Sverigedemokraterna i Ale

Varför SD Ale ställde sig bakom Vänsterpartiets motion om Vita Jobb – En modell för justa villkor vid offentlig upphandling

SD Ale valde den 25 november att ställa sig bakom en motion ifrån Vänsterpartiet om en ny upphandlingsmodell av tjänster. Intentionen i motionen innebär att de upphandlade företagen måste teckna tillkommande kontraktsvillkor, de blir då skyldiga att tillämpa de viktigaste sociala villkoren i branschens kollektivavtal, de är även skyldiga att kontrollera att sina underentreprenörer också uppfyller villkoren. Vidare blir det rent avtalsrättsligt förbjudet för entreprenören att betala svart samt maskera arbetstagare som uppdragstagare. Om dessa regler inte följs är det möjligt att vidta sanktioner.

Enligt skatteverket omsätter den svarta arbetsmarknaden idag 66 miljarder kronor och därmed går stat och kommun miste om många miljarder i skatteintäkter. Så som upphandlingsreglerna är utformade idag enligt lagen om offentlig upphandling, finns det stor risk att oseriösa bolag med låga anbud som är finansierade med obetalda skatter och sociala avgifter, lätt slinker igenom upphandlingen eftersom att kommunen är anvisad att välja det lägsta anbudet. Med vita jobb modellen kommer problemet att minimeras radikalt.

En annan ingångspunkt är att denna motion per automatik kommer att begränsa den icke behovsprövade arbetskraftsinvandringen eftersom att det inte blir lika attraktivt att anställa utländsk arbetskraft pga att kraven för dem blir mer likvärdiga som för den svenska arbetskraften.