Vi sätter tryggheten främst | Sverigedemokraterna i Ale

Vi sätter tryggheten främst

Publicerades vecka 36 i Alekuriren

Vi sätter tryggheten främst

Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Vi lägger nu fullt fokus på att invånarna i Ale ska känna sig trygga i såväl det offentliga rummet som i den kommunala servicen. Hela verksamheten ska genomsyras av trygghet. Skolan i Ale har genom många år kantats av dåliga kunskapsresultat och orsakerna till detta är många. Det ska inte vara så att studieron sätts ur spel. Det ska inte vara så att elever går ur nionde klass utan godkända betyg. Det ska heller inte vara så att elever känner sig otrygga i skolmiljön. Den 21 augusti presenterade Sverigedemokraterna sitt lokala valmanifest som omfattar kommunens samtliga ansvarsområden. Vi presenterade där bland annat en rad åtgärder för att förbättra skolan i Ale.

Vi Sverigedemokrater vill öka vuxennärvaron i skolan. Klassernas storlek ska hållas till maximalt 25 elever per klass. Mobbande, trakasserande och störande elever är de som ska förflyttas till en jourenhet. Vi ser det som en självklarhet att det är mobbaren som ska flyttas och inte den som blir utsatt. För att långsiktigt motverka otrygga och opersonliga skolmiljöer vill vi möjliggöra ett småskaligt skolsystem med mindre klasser och små skolor som sätter tryggheten och kunskapen främst. Genom små klasser blir det lättare för läraren att se till varje enskild elevs behov och skolan kan då i ett tidigt skede erbjuda stöd för att uppnå kunskapsmålen. På så sätt kan även elever som har lätt för sig bli sedda och understödjas i sin studievilja. Detta är några av skälen till att vi motsatte oss nedläggningen av Himlaskolan. Skolan i Ale ska utvecklas, inte läggas ned.

För barn i grundskolan är repetition väldigt viktigt i inlärningsprocessen. Det är ingen självklarhet att få hjälp med skolarbeten och läxor i hemmet. Idag erbjuds inte läxhjälp på alla skolor fullt ut. Vi vill därför tillföra mer resurser så att läxhjälp kan erbjudas på alla skolor i hela kommunen. Det ska inte få vara en klassfråga huruvida barnen kan få hjälp med läxor eller ej.

En trygg ålderdom är lika viktig som en trygg skolgång. Våra äldre har rätt till en värdig ålderdom i Ale. Våra äldre ska kunna känna förtroende för omsorgen. Våra äldre ska kunna lita på att få en god och trygg vård. För att kunna leverera detta till invånarna krävs en rejäl förändring i politiken.

En av våra viktigaste satsningar är att slopa biståndsbedömningen för att erhålla plats på särskilt boende efter 85 års ålder. Det ska vara valfritt att få en boendeplats i Ales äldreomsorg efter 85 år. Kvarboendeprincipen får inte bli ett kvarboendetvång. Större hänsyn måste tas till det psykiska lidande som ensamhet och otrygghet skapar.

Ökad trygghet når vi bland annat genom att minimera antalet vårdpersonal som besöker de äldre med hemtjänst. Det finns exempel på andra kommuner där antalet är betydligt färre än i Ale. Ytterligare en organisatorisk åtgärd som vi vill genomföra är att i förväg delge de äldre ett tjänstgöringsschema så att de vet vem som kommer och vårdar dem.

Personalens trivsel och välmående spelar en stor roll i vårdens kvalitet. Vi vill erbjuda all vårdpersonal rätt till heltidsanställning för att bidra till ökad kontinuitet. Som ett led i detta vill vi avskaffa delade turer i syfte att förbättra personalens villkor. Vi vill även satsa på kompetensutveckling för personalen inom specialistområden. För att säkerställa en god kvalitet i vården ska all vårdpersonal tala god svenska.

I vårt Ale ska trygghet vara en självklarhet för alla invånare!

 

Robert Jansson (SD)

Ordförande SD Ale

Hanna Tjusling (SD)

Student och kandidat till KF

Rune Karlsson (SD)

Pensionär och Gruppledare